محاصره هرات (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

محاصره هرات می‌تواند به جنگ‌های زیر اشاره داشته‌باشد: