باز کردن منو اصلی

محاکمۀ قرن، اصطلاحی است که برایِ پرونده‌هایِ حقوقیِ معروف به کار می‌رود. برخی از مهم‌ترین پرونده‌هایِ حقوقیِ قرنِ گذشته که توسطِ حقوق‌دانان نقل شده است، عبارت‌اند از: