محاکمه قرن

محاکمۀ قرن، اصطلاحی است که برایِ پرونده‌هایِ حقوقیِ معروف به کار می‌رود. برخی از مهم‌ترین پرونده‌هایِ حقوقیِ قرنِ گذشته که توسطِ حقوق‌دانان نقل شده است، عبارت‌اند از: