محصولات فرهنگی

به هر محصولی که فرآیند تولید فرهنگی باشد، محصولات فرهنگی می‌گویند.

تعریف ویرایش

به هر آنچه که از فرآیند ساخت و ساز امور فرهنگی حاصل شود و قابل ارائه باشد، محصول فرهنگی گفته می‌شود. محصول فرهنگی می‌تواند به صورت نرم افزار و سخت افزار ارائه شود. یک محصول فرهنگی لزوماً قابلیت اقتصادی ندارد اما حصول محصولات فرهنگی لازمه اقتصاد است.

محصولات ویرایش

محصولات فرهنگی غالباً فرآیند عمل هنری است. مانند:

و زیر مجموعه‌های آنها:

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش