محمد امامی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره بدارد: