مدار ۳۷ درجه شمالی

مدار ۳۷ درجه شمالی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۳۷ درجهٔ شمالی خط استوا قرار دارد.[۱]

مدار ۳۷ درجه شمالی در زمین واقع شده
37°
مدار۳۷ درجه شمالی

گذر از مناطقویرایش

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۳۷ درجه شمالی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۳۷°۰′ شمالی ۰°۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۰٫۰۰۰°شرقی / 37.000; 0.000 (Prime Meridian) مدیترانه
۳۷°۰′ شمالی ۶°۱۵′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶٫۲۵۰°شرقی / 37.000; 6.250 (Algeria)   الجزایر
۳۷°۰′ شمالی ۶°۳۴′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶٫۵۶۷°شرقی / 37.000; 6.567 (Mediterranean Sea) مدیترانه
۳۷°۰′ شمالی ۷°۱۵′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷٫۲۵۰°شرقی / 37.000; 7.250 (Algeria)   الجزایر
۳۷°۰′ شمالی ۷°۳۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷٫۵۵۰°شرقی / 37.000; 7.550 (Mediterranean Sea) مدیترانه
۳۷°۰′ شمالی ۸°۵۲′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۸٫۸۶۷°شرقی / 37.000; 8.867 (Tunisia)   تونس
۳۷°۰′ شمالی ۱۰°۱۱′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰٫۱۸۳°شرقی / 37.000; 10.183 (Mediterranean Sea) مدیترانه خلیج تونس
۳۷°۰′ شمالی ۱۰°۵۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰٫۸۸۳°شرقی / 37.000; 10.883 (Tunisia)   تونس
۳۷°۰′ شمالی ۱۱°۴′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱٫۰۶۷°شرقی / 37.000; 11.067 (Mediterranean Sea) مدیترانه گذرکردن از شمال جزیرهٔ پانتلریا,   ایتالیا
۳۷°۰′ شمالی ۱۴°۲۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۴٫۳۳۳°شرقی / 37.000; 14.333 (Italy)   ایتالیا جزیرهٔ سیسیل
۳۷°۰′ شمالی ۱۵°۱۶′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۵٫۲۶۷°شرقی / 37.000; 15.267 (Mediterranean Sea) مدیترانه دریای ایونی
۳۷°۰′ شمالی ۲۱°۳۹′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۱٫۶۵۰°شرقی / 37.000; 21.650 (Greece)   یونان پلوپونز
۳۷°۰′ شمالی ۲۳°۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۳٫۰۰۰°شرقی / 37.000; 23.000 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۴°۴۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۴٫۶۶۷°شرقی / 37.000; 24.667 (Greece)   یونان جزیرهٔ Sifnos
۳۷°۰′ شمالی ۲۴°۴۴′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۴٫۷۳۳°شرقی / 37.000; 24.733 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۵°۱′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۵٫۰۱۷°شرقی / 37.000; 25.017 (Greece)   یونان جزیرهٔ Antiparos و پاروس
۳۷°۰′ شمالی ۲۵°۱۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۵٫۲۱۷°شرقی / 37.000; 25.217 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۵°۲۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۵٫۳۸۳°شرقی / 37.000; 25.383 (Greece)   یونان جزیرهٔ Naxos
۳۷°۰′ شمالی ۲۵°۳۴′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۵٫۵۶۷°شرقی / 37.000; 25.567 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۶°۲۶′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۶٫۴۳۳°شرقی / 37.000; 26.433 (Greece)   یونان جزیرهٔ Levitha
۳۷°۰′ شمالی ۲۶°۳۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۶٫۵۰۰°شرقی / 37.000; 26.500 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۶°۵۵′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۶٫۹۱۷°شرقی / 37.000; 26.917 (Greece)   یونان جزیرهٔ Kalymnos
۳۷°۰′ شمالی ۲۷°۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۷٫۰۵۰°شرقی / 37.000; 27.050 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۷°۱۵′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۷٫۲۵۰°شرقی / 37.000; 27.250 (Turkey)   ترکیه
۳۷°۰′ شمالی ۲۷°۴۷′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۷٫۷۸۳°شرقی / 37.000; 27.783 (Aegean Sea) دریای اژه
۳۷°۰′ شمالی ۲۸°۱۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۸٫۲۱۷°شرقی / 37.000; 28.217 (Turkey)   ترکیه
۳۷°۰′ شمالی ۴۰°۲۵′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۴۰٫۴۱۷°شرقی / 37.000; 40.417 (Syria)   سوریه
۳۷°۰′ شمالی ۴۲°۱۸′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۴۲٫۳۰۰°شرقی / 37.000; 42.300 (Iraq)   عراق
۳۷°۰′ شمالی ۴۴°۱۶′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۴۴٫۲۶۷°شرقی / 37.000; 44.267 (Turkey)   ترکیه حدود 7 km
۳۷°۰′ شمالی ۴۴°۲۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۴۴٫۳۳۳°شرقی / 37.000; 44.333 (Iraq)   عراق
۳۷°۰′ شمالی ۴۴°۵۴′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۴۴٫۹۰۰°شرقی / 37.000; 44.900 (Iran)   ایران
۳۷°۰′ شمالی ۵۰°۳۲′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۵۰٫۵۳۳°شرقی / 37.000; 50.533 (Caspian Sea) دریای خزر
۳۷°۰′ شمالی ۵۴°۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۵۴٫۰۰۰°شرقی / 37.000; 54.000 (Iran)   ایران
۳۷°۰′ شمالی ۶۰°۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶۰٫۰۵۰°شرقی / 37.000; 60.050 (Turkmenistan)   ترکمنستان
۳۷°۰′ شمالی ۶۴°۴۷′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶۴٫۷۸۳°شرقی / 37.000; 64.783 (Afghanistan)   افغانستان
۳۷°۰′ شمالی ۶۷°۵۶′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶۷٫۹۳۳°شرقی / 37.000; 67.933 (Tajikistan)   تاجیکستان
۳۷°۰′ شمالی ۶۸°۱۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶۸٫۱۶۷°شرقی / 37.000; 68.167 (Afghanistan)   افغانستان
۳۷°۰′ شمالی ۷۱°۲۸′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۱٫۴۶۷°شرقی / 37.000; 71.467 (Tajikistan)   تاجیکستان
۳۷°۰′ شمالی ۷۲°۲۸′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۲٫۴۶۷°شرقی / 37.000; 72.467 (Afghanistan)   افغانستان
۳۷°۰′ شمالی ۷۴°۳۴′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۴٫۵۶۷°شرقی / 37.000; 74.567 (Pakistan)   پاکستان گلگت-بلتستان - ادعا شده توسط  هند
۳۷°۰′ شمالی ۷۴°۵۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۴٫۸۳۳°شرقی / 37.000; 74.833 (China)   چین سین‌کیانگ - حدود 14 km
۳۷°۰′ شمالی ۷۵°۰′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۵٫۰۰۰°شرقی / 37.000; 75.000 (Pakistan)   پاکستان گلگت-بلتستان - حدود 14 km, ادعا شده توسط  هند
۳۷°۰′ شمالی ۷۵°۹′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۵٫۱۵۰°شرقی / 37.000; 75.150 (China)   چین Xinjiang
چینگهای
گانسو
نینگ‌شیا
Gansu
شاآنشی
شانشی
هبئی
شاندونگ
۳۷°۰′ شمالی ۱۲۲°۳۲′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۲٫۵۳۳°شرقی / 37.000; 122.533 (Yellow Sea) دریای زرد
۳۷°۰′ شمالی ۱۲۶°۲۱′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۶٫۳۵۰°شرقی / 37.000; 126.350 (South Korea)   کره جنوبی
۳۷°۰′ شمالی ۱۲۹°۲۵′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۹٫۴۱۷°شرقی / 37.000; 129.417 (Sea of Japan) دریای ژاپن
۳۷°۰′ شمالی ۱۳۶°۴۶′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۳۶٫۷۶۷°شرقی / 37.000; 136.767 (Japan)   ژاپن جزیرهٔ هونشو:
استان ایشیکاوا
۳۷°۰′ شمالی ۱۳۷°۳′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۳۷٫۰۵۰°شرقی / 37.000; 137.050 (Sea of Japan) دریای ژاپن Toyama Bay
۳۷°۰′ شمالی ۱۳۷°۴۲′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۳۷٫۷۰۰°شرقی / 37.000; 137.700 (Japan)   ژاپن جزیرهٔ Honshū:
استان نیگاتا
استان ناگانو
— Niigata Prefecture
استان گونما − for around 10 km
— Niigata Prefecture − for around 7 km
استان فوکوشیما
استان توچیگی
استان ایباراکی
— Fukushima Prefecture
۳۷°۰′ شمالی ۱۴۰°۵۹′ شرقی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۴۰٫۹۸۳°شرقی / 37.000; 140.983 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام
۳۷°۰′ شمالی ۱۲۲°۱۱′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۲٫۱۸۳°غربی / 37.000; -122.183 (United States)   ایالات متحده آمریکا کالیفرنیا (landfall near سانتا کروز، کالیفرنیا)
نوادا
یوتا / آریزونا border
کلرادو / نیومکزیکو border
Colorado / اکلاهما border
کانزاس / Oklahoma border
میزوری
ایلی‌نوی (the area south of the parallel is only about 5 square miles)
کنتاکی
ویرجینیا
۳۷°۰′ شمالی ۷۶°۱۸′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷۶٫۳۰۰°غربی / 37.000; -76.300 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس
۳۷°۰′ شمالی ۲۵°۱۰′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۵٫۱۶۷°غربی / 37.000; -25.167 (Portugal)   پرتغال Santa Maria Island در آزور
۳۷°۰′ شمالی ۲۵°۳′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۲۵٫۰۵۰°غربی / 37.000; -25.050 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس
۳۷°۰′ شمالی ۸°۵۷′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۸٫۹۵۰°غربی / 37.000; -8.950 (Portugal)   پرتغال Sagres Point
۳۷°۰′ شمالی ۸°۵۶′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۸٫۹۳۳°غربی / 37.000; -8.933 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس Gulf of Cádiz
۳۷°۰′ شمالی ۷°۵۹′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷٫۹۸۳°غربی / 37.000; -7.983 (Portugal)   پرتغال Cape Santa Maria
۳۷°۰′ شمالی ۷°۵۰′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۷٫۸۳۳°غربی / 37.000; -7.833 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس Gulf of Cádiz
۳۷°۰′ شمالی ۶°۳۲′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۶٫۵۳۳°غربی / 37.000; -6.533 (Spain)   اسپانیا
۳۷°۰′ شمالی ۱°۵۳′ غربی / ۳۷٫۰۰۰°شمالی ۱٫۸۸۳°غربی / 37.000; -1.883 (Mediterranean Sea) مدیترانه

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷