تقسیم‌بندی سه‌گانه اعصار
عصر تاریخی
دوره لاتن   نیاتاریخی
دوره هالشتات
عصر آهن
  پسین  
میانه
پیشین
عصر برنز
دوران نوسنگی عصر مس  
نوسنگی با سفال پیشاتاریخ
نوسنگی پیش از سفال ب
نوسنگی پیش از سفال آ
میان‌سنگی میان‌سنگی
پارینه‌سنگی پسین
میانه
پیشین
عصر سنگ

مدرنیته رفتاری یا جهش بزرگ رو به جلو فرضیه‌ای در باستان شناسی و انسان شناسی که بر اساس آن حدود 40 هزار تا 50 هزار سال پیش، در ابتدای دوره پارینه‌سنگی پسین ، انسان خردمند کنونی از انسان خردمند باستانی و دیگر انسان‌تباران به جهت رفتاری متمایز شد. هرچند درستی این ایده مورد بحث می‌باشد، اما اغلب دانشمندان معتقدند که مدرنیته رفتاری شامل ویژگی‌هایی نظیر تفکر انتزاعی، نمادسازی، هنر، برنامه‌ریزی، بازی و ساخت تیغه‌های سنگی و استخوانی بوده‌است.

منابعویرایش