مدیاویکی:Titleblacklist

# این یک فهرست سیاه عنوان‌ها است. عنوان‌هایی که با یک regex در این صفحه مطابقت کنند را نمی‌توان ایجاد کرد.
# از «#» برای توضیحات استفاده کنید.
# برای اطلاعات بیشتر پیرامون استفاده از این صفحه، صفحهٔ بحث را ببینید.
# به‌منظور حفظ سابقه، لطفاً مواردی که به فهرست اضافه می‌کنید را با استفاده از {{تفاوت-فسع}} در صفحهٔ بحث پیغام ثبت کنید.
# فاصلهٔ موجود پیش از سطرها را حذف نکنید. این فاصله‌ها برای بخش‌بندی صفحه لازم هستند.
.*(Ø.*){8} <noedit|errmsg=titleblacklist-invalid-encoding>
# فضای نام الگوی editnotices
الگو:Editnotices\/.* <noedit|errmsg=titleblacklist-custom-editnotice>
#صفحه اصلی و تغییرمسیرهای مهمش
main page
صفحه اصلی
صفحهٔ اصلی
# نیمه‌حفاظت دائمی عناصر صفحه اصلی در برابر ایجاد و ویرایش
(ویکی‌پدیا:نوشتار پیشنهادی\/[۰-۹]+\/[۰-۹]+|الگو:نر محافظت شده\/[0-9]+\-[01][0-9]\-[0-3][0-9]|ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده\/[۰-۹]{1,2}|ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...\؟\/[۰-۹]+\/هفته [۰-۹]+) <autoconfirmed|noedit|errmsg=titleblacklist-custom-mainpage>
.*(?:http|https|ftp|mailto|torrent|ed2k)\:\/\/[\w:@\-]+\.[\w\-]+.*
#تکرار و سجاوندی نادرست در عنوان
.*[!?‽¿]{3}(?<!!!!).*
.*[!?‽¿]{2}(?<!!!!).* <moveonly>
.*[!?‽¿؟]\s+[!?‽¿؟].*
# Disallows two adjacent "separator" characters (mostly funky spaces)
.*[\p{Z}]{2}.*
# Disallows six consecutive characters that are not letters (in any script), numbers, or spaces
.*[^\p{L}\d ]{6}.*
# Disallows four or more of the same character from page moves
.*([^0])\1{4}.* <moveonly>
# Disallows moves with more than nine consecutive capital letters
.*\p{Lu}(\P{L}*\p{Lu}){9}.* <casesensitive | moveonly>
# Multiple consecutive apostrophes get interpreted as wiki markup, so shouldn't be used in page titles
(.*[^0-9'])?'{2,}.*|.*'{2,}([^'\-].*)? <errmsg=titleblacklist-forbidden-apostrophes>
#جلوگیری از عنوان‌هایی که فاقد فاصله پس از دو نقطه هستند
# بایگانی با عنوان نادرست به‌همراه اعلان سفارشی
.*\\بایگانی.* <errmsg=titleblacklist-custom-archive>
# ایجادهای پی‌درپی
.*(?:(.*(محمد|قربانی).*قمشی.*|mo+ha+[m]+a+d+\s*([gq][h]*o+r+b+a+n+i+)?\s*[gq]+[h]*o+m+[e]?s+h+(i+|ei|eyi|ie))).*     # ایجاد پی‌درپی (دست کم) با عنوان‌های محمد قربانی قمشی, محمدقربانی.قمشی, محمد قربانی قمشی شبکه های اجتماعی, محمد قربانی قمشی موبایل کامپیوتر, محمد.قربانی.قمشی و احتمالاً چند عنوان دیگر
.*(?:امیر.*ربوبی|amir.*[r]*ab[ou]*bi).*    #ایجادهای پی‌درپی با عنوان‌های مختلف نظیر امیر ربوبی یا Amir raboubi
.*میراثک.* #ایجادهای پی‌درپی در میراثک، شخصیت میراثک و غیره
.*سانیا.*سالاری.* #مثال سانیا سالاری را ببینید
.*حامد.*میرانی.* #ایجادهای پی در پی با عنوان‌های مختلف
.*بردیا.*مقصود(ی|\s?پور).* #ایجادهای پی‌درپی (ویژه:پیوند دائمی/39426405#بردیا مقصودپور)
# جلوگیری از ایجاد تصادفی صفحه‌هایی که عنوان فضای نام در آن‌ها تکرار شده است
(بحث )?کاربر:(بحث )?کاربر:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
(بحث )?کاربر:(بحث )?الگو:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
(بحث )?کاربر:(بحث )?پیش‌نویس:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
(بحث )?ویکی‌پدیا:(بحث )?کاربر:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
(بحث )?ویکی‌پدیا:(بحث )?ویکی‌پدیا:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
(بحث )?ویکی‌پدیا:(بحث )?راهنما:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
(بحث )?ویکی‌پدیا:(بحث )?پیش‌نویس:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
(بحث )?الگو:(بحث )?الگو:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
(بحث )?الگو:(بحث )?درگاه:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
(بحث )?رده:(بحث )?رده:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
(بحث )?درگاه:(بحث )?درگاه.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
(بحث )?پیش‌نویس:(بحث )?کاربر:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
(بحث )?پیش‌نویس:(بحث )?رده:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
(بحث )?پیش‌نویس:(بحث )?پیش‌نویس:.* <errmsg=titleblacklist-custom-repeated-namespace-prefix>
# جلوگیری از ایجاد رده‌های شخصی برای کاربران
رده:کاربر:.* <errmsg=titleblacklist-personal-category>