مدیاویکی:Titleblacklist

# این یک فهرست سیاه عنوان‌ها است. عنوان‌هایی که با یک regex در این صفحه مطابقت کنند را نمی‌توان ایجاد کرد.
# از «#» برای توضیحات استفاده کنید.

.*(Ø.*){8} <noedit|errmsg=titleblacklist-invalid-encoding>

# فضای نام الگوی editnotices
الگو:Editnotices\/.* <noedit|errmsg=titleblacklist-custom-editnotice>

#صفحه اصلی و تغییرمسیرهای مهمش
main page
صفحه اصلی
صفحهٔ اصلی

# نیمه‌حفاظت دائمی عناصر صفحه اصلی در برابر ایجاد و ویرایش
(ویکی‌پدیا:نوشتار پیشنهادی\/[۰-۹]+\/[۰-۹]+|الگو:نر محافظت شده\/[0-9]+\-[01][0-9]\-[0-3][0-9]|ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده\/[۰-۹]{1,2}|ویکی‌پدیا:آیا می‌دانستید که...\؟\/[۰-۹]+\/هفته [۰-۹]+) <autoconfirmed|noedit|errmsg=titleblacklist-custom-mainpage>

.*(?:http|https|ftp|mailto|torrent|ed2k)\:\/\/[\w:@\-]+\.[\w\-]+.*

#تکرار و سجاوندی نادرست در عنوان
.*[!?‽¿]{3}(?<!!!!).*
.*[!?‽¿]{2}(?<!!!!).* <moveonly>
.*[!?‽¿؟]\s+[!?‽¿؟].*
# Disallows two adjacent "separator" characters (mostly funky spaces)
.*[\p{Z}]{2}.*
# Disallows six consecutive characters that are not letters (in any script), numbers, or spaces
.*[^\p{L}\d ]{6}.*
# Disallows four or more of the same character from page moves
.*([^0])\1{4}.* <moveonly>
# Disallows moves with more than nine consecutive capital letters
.*\p{Lu}(\P{L}*\p{Lu}){9}.* <casesensitive | moveonly>
# Multiple consecutive apostrophes get interpreted as wiki markup, so shouldn't be used in page titles
(.*[^0-9'])?'{2,}.*|.*'{2,}([^'\-].*)? <errmsg=titleblacklist-forbidden-apostrophes>