مربع کامل کردن

مربع کامل کردن یکی از مباحث جبر مقدماتی است که برای تحلیل معادلهٔ تابع درجهٔ دو استفاده می‌شود. در این روش چندجمله‌ای از شکل کلَیِ

پویانمایی‌ای از مراحل مربع کامل کردن

به شکل

تبدیل می‌شود.

مربع کامل کردن در حل معادلهٔ درجهٔ دو، رسم تابع درجهٔ دو، انتگرال‌گیری‌ها و تبدیل لاپلاس کاربرد دارد. در ریاضیات این روش را اغلب می‌توان در حل هر مسئلهٔ حاوی چندجمله‌ای‌های درجهٔ دوم به کار گرفت.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش