مرتضی

نام خانوادگی

مرتضی نامی عربی برای مردان است که به معنای پسندیده، بخشاینده و گزیده است و می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: