باز کردن منو اصلی

مرتضی نامی عربی برای مردان است که به معنای پسندیدهبخشاینده و گزیده است و می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

مرتضی زارع