مرغزار

زمین وسیع و هموار پوشیده از علف

مرغزار[۱] (به انگلیسی: Prairie) زمین وسیع هموار یا تپه‌ماهور است که همیشه بدون درخت و پوشیده از علف بوده‌است.

انواع

ویرایش
 
مرغزار خشک

کوتاه

ویرایش

مرغزاری با علف‌های کوتاه که بارش سالانهٔ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر دارد و میزان تبخیر و تعرق آن نیز زیاد است.[۲]

ماسه‌ای

ویرایش

مرغزاری بر روی نهشت‌های ماسه‌ای گسترده و کاملاً زهکشی‌شده[۳]

مرغزاری با بارش سالانهٔ بیش از ۵۰۰ میلی‌متر که دارای خاک رُس‌بنیان و علف‌های بلند است.[۴]

تپه‌ای

ویرایش

مرغزار خشکی در مکان‌های کاملاً زهکشی‌شده و در بالای تپه‌ها و پشته‌ها و شیب‌های تند.[۵]

مرغزاری در شیب‌ها و بلندی‌های زهکشی‌شده که غالباً مجاور مرغزار معتدل است.[۶]

معتدل

ویرایش

مرغزاری در مکان‌های نسبتاً زهکشی‌شده که در تمام فصول رطوبت زیادی دارد.[۷]

مرطوب

ویرایش

مرغزاری که خاک آن در بخش اعظم فصل رویش غرقابی است.[۸]

پانویس

ویرایش
  1. «مرغزار» [مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل] هم‌ارزِ «prairie»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر یازدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۴۵-۳ (ذیل سرواژهٔ مرغزار)
  2. «مرغزار کوتاه» [مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل] هم‌ارزِ «shortgrass prairie»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر یازدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۴۵-۳ (ذیل سرواژهٔ مرغزار کوتاه)
  3. «مرغزار ماسه‌ای» [مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل] هم‌ارزِ «sand prairie»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر یازدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۴۵-۳ (ذیل سرواژهٔ مرغزار ماسه‌ای)
  4. «مرغزار بلند» [مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل] هم‌ارزِ «tallgrass prairie, longgrass prairie»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر یازدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۴۵-۳ (ذیل سرواژهٔ مرغزار بلند)
  5. «مرغزار تپه‌ای» [مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل] هم‌ارزِ «hill prairie»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر یازدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۴۵-۳ (ذیل سرواژهٔ مرغزار تپه‌ای)
  6. «مرغزار خشک» [مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل] هم‌ارزِ «dry prairie»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر یازدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۴۵-۳ (ذیل سرواژهٔ مرغزار خشک)
  7. «مرغزار معتدل» [مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل] هم‌ارزِ «mesic prairie»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر یازدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۴۵-۳ (ذیل سرواژهٔ مرغزار معتدل)
  8. «مرغزار مرطوب» [مهندسی منابع طبیعی- محیط‌زیست و جنگل] هم‌ارزِ «wet prairie»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر یازدهم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۴۵-۳ (ذیل سرواژهٔ مرغزار مرطوب)