مرفق‌الثریا (آرنج پروین) یا جَنب (پهلو) یا آلفا برساوش یک ستاره است که در صورت فلکی برساوش قرار دارد.

مرفق‌الثریا
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی برساوش
بعد ۰۳h ۲۴m ۱۹.۴s
میل +۴۹° ۵۱′ ۴۰″
قدر ظاهری (ع) ۱.۷۹
مشخصات
نوع طیف F5 Ib
شاخص رنگ U−B 0.37
شاخص رنگ B−V 0.48
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۲ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۲۴.۱۱ mas/yr
میل: -۲۶.۰۱ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۵.۵۱ mas
قدر مطلق (MV)-۴.۵۰
جزئیات
جرم۱۱ M
شعاع۵۶ R
درخشندگی۵,۴۰۰ L
درجه حرارت۶,۶۰۰ کلوین
سن? سال
نام‌گذاری‌های دیگر
Mirfak, Mirphak, Marfak, Algeneb, Algenib, 33 Per, HR 1017, BD +49°917, HD 20902, SAO 38787, FK5 120, HIP 15863.

منابع ویرایش