مروزاس

فرمانده نظامی ایرانی

مروزاس یکی از فرماندهان نظامی ایرانی در زمان حکومت شاهنشاه هرمز چهارم ساسانی (حک. ۵۷۹–۵۹۰) بود. سپاه مروزاس در جنگ سیلوان از سپاه بیزانس به فرماندهی ژرمانوس شکست خورد و خود او نیز کشته شد.

مروزاس
درگذشته۵۸۸ میلادی
پیشهفرمانده نظامی

منابع ویرایش

  • Martindale, John R., ed. (1992). The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume III, AD 527–641. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-20160-8.