باز کردن منو اصلی

این یک تاریخ شماری از مرگ‌های سرشناس در سال ۲۰۱۶ است.

محتویات

دسامبرویرایش

نوامبرویرایش

۲ویرایش

۳ویرایش

۵ویرایش

۷ویرایش

۸ویرایش

۹ویرایش

۱۱ویرایش

۱۲ویرایش

۱۳ویرایش

۱۴ویرایش

۱۶ویرایش

۱۸ویرایش

۱۹ویرایش

۲۰ویرایش

۲۲ویرایش

۲۳ویرایش

۲۴ویرایش

۲۵ویرایش

۲۶ویرایش

۲۷ویرایش

۲۸ویرایش

۲۹ویرایش

۳۰ویرایش

اکتبرویرایش

سپتامبرویرایش

اوتویرایش

ژوئیهویرایش

۱ویرایش

۲ویرایش

۳ویرایش

ژوئنویرایش

۲ویرایش

۳ویرایش

۴ویرایش

۵ویرایش

۶ویرایش

۷ویرایش

۹ویرایش

۱۰ویرایش

۱۲ویرایش

۱۳ویرایش

۱۴ویرایش

۱۵ویرایش

۱۶ویرایش

۱۷ویرایش

۱۸ویرایش

۱۹ویرایش

۲۲ویرایش

۲۳ویرایش

۲۵ویرایش

۲۶ویرایش

۲۷ویرایش

۲۸ویرایش

۳۰ویرایش

میویرایش

آوریلویرایش

۲۱ویرایش

  • پرینس، ۵۷، خواننده آمریکایی

مارسویرایش

۶ویرایش

۱۴ویرایش

۱۶ویرایش

فوریهویرایش

۵ویرایش

۶ویرایش

۱۶ویرایش

۱۹ویرایش

۱۱ویرایش

ژانویهویرایش

۳۰ویرایش

۲۹ویرایش

۲۸ویرایش

۲۶ویرایش

۲۴ویرایش

۲۳ویرایش

۲۰ویرایش

۱۹ویرایش

۱۸ویرایش

۱۵ویرایش

۱۴ویرایش

۱۳ویرایش

۱۲ویرایش

۱۱ویرایش

۱۰ویرایش

۹ویرایش

۸ویرایش

۷ویرایش

۶ویرایش

۵ویرایش

۴ویرایش

۳ویرایش

۲ویرایش

۱ویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش