مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۷۳

مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۷۳ هفتمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان می‌باشد که از ۱ تا ۱۵ دسامبر در مانیل، فیلیپین برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۷۳
اطلاعات مسابقات
کشور میزبانفیلیپین
شهرمانیل
زمان برگزاری۱ تا ۱۵ دسامبر
تیم‌ها۱۲
میزبان(ها)۱ (در ۱ شهر میزبان)
جایگاه‌های نهایی
قهرمان فیلیپین (چهارمین عنوان)
نایب قهرمان کره جنوبی
مکان سوم جمهوری چین
مکان چهارم ژاپن

دور مقدماتیویرایش

گروه Aویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  کره جنوبی ۵ ۵ ۰ ۵۶۷ ۳۴۶ ۲۲۱+ ۱۰
  ژاپن ۵ ۴ ۱ ۴۵۲ ۳۱۹ ۱۳۳+ ۹
  ایران ۵ ۳ ۲ ۳۸۴ ۴۳۶ ۵۲– ۸
  تایلند ۵ ۲ ۳ ۳۷۰ ۴۳۱ ۶۱– ۷
  مالزی ۵ ۱ ۴ ۳۸۶ ۴۶۹ ۸۳– ۶
  هنگ کنگ ۵ ۰ ۵ ۳۷۳ ۵۳۱ ۱۵۸– ۵
۱ دسامبر
کره جنوبی   ۱۲۶–۶۸   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۰–۲۹, ۶۶–۳۹
۱ دسامبر
ژاپن   ۹۱–۶۲   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۰, ۴۹–۳۲
۲ دسامبر
هنگ کنگ   ۸۳–۱۰۶   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۴۸, ۴۷–۵۸
۲ دسامبر
تایلند   ۷۴–۱۰۰   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۵۰, ۳۹–۵۰
۳ دسامبر
ایران   ۸۳–۶۴   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۳۱, ۴۸–۳۳
۳ دسامبر
مالزی   ۵۲–۸۳   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۰–۴۷, ۲۲–۳۶
۴ دسامبر
ژاپن   ۹۰–۶۱   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۶–۲۸, ۴۴–۳۳
۴ دسامبر
کره جنوبی   ۱۱۶–۵۴   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۷–۳۶, ۵۹–۱۸
۵ دسامبر
هنگ کنگ   ۵۶–۱۰۹   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۶–۵۸, ۳۰–۵۱
۵ دسامبر
مالزی   ۷۱–۱۳۷   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۱–۷۶, ۴۰–۶۱
۶ دسامبر
ایران   ۹۰–۸۲   مالزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۴۲, ۵۰–۴۰
۶ دسامبر
تایلند   ۹۵–۸۳   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۴۸, ۴۵–۳۵
۷ دسامبر
مالزی   ۷۵–۷۶   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۴۳, ۳۷–۳۳
۷ دسامبر
ژاپن   ۷۹–۸۸   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۳۵, ۴۰–۵۳
۷ دسامبر
ایران   ۹۵–۸۳   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۰–۴۳, ۴۵–۴۰

گروه Bویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  فیلیپین ۵ ۵ ۰ ۵۶۸ ۳۳۵ ۲۳۳+ ۱۰
  جمهوری چین ۵ ۴ ۱ ۴۵۵ ۳۶۴ ۹۱+ ۹
  هند ۵ ۳ ۲ ۳۷۵ ۴۱۳ ۳۸– ۸
  اندونزی ۵ ۲ ۳ ۳۷۹ ۳۹۲ ۱۳– ۷
  سنگاپور ۵ ۱ ۴ ۳۲۹ ۴۷۴ ۱۴۵– ۶
  پاکستان ۵ ۰ ۵ ۳۳۴ ۴۶۲ ۱۲۸– ۵
۱ دسامبر
اندونزی   ۷۰–۸۲   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۴۰, ۲۸–۴۲
۱ دسامبر
فیلیپین   ۱۳۳–۵۵   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۶۳–۲۸, ۷۰–۲۷
۲ دسامبر
هند   ۶۳–۹۹   جمهوری چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۱–۵۶, ۳۲–۴۳
۲ دسامبر
سنگاپور   ۵۲–۸۸   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۷–۴۲, ۲۵–۴۶
۳ دسامبر
سنگاپور   ۸۷–۷۷   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۳۷, ۵۲–۴۰
۳ دسامبر
فیلیپین   ۱۰۹–۷۳   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۳۶, ۶۴–۳۷
۴ دسامبر
اندونزی   ۷۷–۱۰۸   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۵۵, ۳۴–۵۳
۴ دسامبر
جمهوری چین   ۹۷–۷۰   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۹–۳۱, ۴۸–۳۹
۵ دسامبر
پاکستان   ۷۴–۹۲   جمهوری چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۰–۵۵, ۴۴–۳۷
۵ دسامبر
فیلیپین   ۱۳۰–۴۹   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۵–۱۵, ۷۵–۳۴
۶ دسامبر
جمهوری چین   ۸۶–۶۹   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۳۳, ۴۶–۳۶
۶ دسامبر
پاکستان   ۶۴–۷۵   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۳۶, ۲۴–۳۹
۷ دسامبر
هند   ۸۲–۷۱   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۳۳, ۳۱–۳۸
۷ دسامبر
پاکستان   ۶۴–۷۵   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۳۶, ۲۴–۳۹
۷ دسامبر
جمهوری چین   ۸۱–۸۸   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۴۳, ۴۲–۴۵

دور نهاییویرایش

رده‌بندی هفتم تا دوازدهمویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات تساوی‌شکنی
  تایلند ۵ ۴ ۱ ۴۸۲ ۳۸۰ ۱۰۲+ ۹ ۱–۰
  اندونزی ۵ ۴ ۱ ۴۶۴ ۴۱۵ ۴۹+ ۹ ۰–۱
  مالزی ۵ ۲ ۳ ۴۳۵ ۴۵۰ ۱۵– ۷ ۲–۰
  سنگاپور ۵ ۲ ۳ ۳۹۸ ۴۵۶ ۵۸– ۷ ۱–۱
  هنگ کنگ ۵ ۲ ۳ ۴۱۷ ۴۴۱ ۲۴– ۷ ۰–۲
  پاکستان ۵ ۱ ۴ ۴۰۱ ۴۵۵ ۵۴– ۶
۹ دسامبر
تایلند   ۱۰۲–۶۴   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۸–۳۸, ۵۴–۲۶
۹ دسامبر
اندونزی   ۸۰–۷۸   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۴۱, ۴۴–۳۷
۹ دسامبر
مالزی   ۸۶–۹۸   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۱–۴۸, ۴۵–۵۰
۱۰ دسامبر
تایلند   ۸۳–۸۴   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۴۲, ۴۰–۴۲
۱۰ دسامبر
پاکستان   ۷۹–۹۵   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۴۸, ۳۷–۴۷
۱۱ دسامبر
مالزی   ۸۴–۹۳   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۴۰, ۳۹–۵۳
۱۱ دسامبر
تایلند   ۹۰–۷۰   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۳۴, ۴۸–۳۶
۱۲ دسامبر
مالزی   ۱۰۸–۸۲   هنگ کنگ
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۱–۴۶, ۵۷–۳۶
۱۲ دسامبر
سنگاپور   ۷۸–۱۰۲   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۴۸, ۳۶–۵۴
۱۳ دسامبر
مالزی   ۶۸–۱۰۲   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۶–۵۰, ۳۲–۵۲
۱۳ دسامبر
هنگ کنگ   ۸۹–۸۴   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۳–۴۶, ۴۶–۳۸
۱۴ دسامبر
اندونزی   ۹۵–۷۰   پاکستان
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۵–۳۷, ۴۰–۳۳
۱۴ دسامبر
هنگ کنگ   ۸۴–۸۶   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۴۲, ۴۴–۴۴
۱۵ دسامبر
مالزی   ۸۹–۷۵   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۳۲, ۴۴–۴۳
۱۵ دسامبر
اندونزی   ۹۴–۱۰۵   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۴–۴۵, ۴۰–۶۰

قهرمانیویرایش

تیم بازی برد باخت امتیاز برده امتیاز باخته تفاضل امتیازات
  فیلیپین ۵ ۵ ۰ ۴۷۸ ۳۷۴ ۱۰۴+ ۱۰
  کره جنوبی ۵ ۴ ۱ ۴۶۵ ۴۰۰ ۶۵+ ۹
  جمهوری چین ۵ ۳ ۲ ۳۹۴ ۳۸۸ ۶+ ۸
  ژاپن ۵ ۲ ۳ ۴۰۳ ۴۰۹ ۶– ۷
  ایران ۵ ۱ ۴ ۴۱۴ ۴۶۳ ۴۹– ۶
  هند ۵ ۰ ۵ ۳۶۹ ۴۸۹ ۱۲۰– ۵
۹ دسامبر
ژاپن   ۹۰–۷۳   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۳۰, ۵۲–۴۳
۹ دسامبر
فیلیپین   ۸۸–۸۰   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۹–۴۳, ۳۹–۳۷
۹ دسامبر
کره جنوبی   ۸۱–۷۵   جمهوری چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۳۴, ۴۲–۴۱
۱۰ دسامبر
جمهوری چین   ۸۹–۶۳   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۲۵, ۴۴–۳۸
۱۰ دسامبر
ژاپن   ۹۸–۸۳   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۸–۳۹, ۴۰–۴۴
۱۱ دسامبر
کره جنوبی   ۱۱۳–۶۷   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۹–۲۵, ۶۴–۴۲
۱۱ دسامبر
ژاپن   ۶۸–۸۹   فیلیپین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۴۱, ۳۴–۴۸
۱۲ دسامبر
ایران   ۹۰–۱۰۵   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۰–۵۱, ۵۰–۵۴
۱۲ دسامبر
فیلیپین   ۱۰۱–۶۴   جمهوری چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۹–۳۴, ۶۲–۳۰
۱۳ دسامبر
ایران   ۸۷–۸۲   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۲–۴۵, ۴۵–۳۷
۱۳ دسامبر
کره جنوبی   ۸۸–۷۸   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۴۸, ۴۳–۳۰
۱۴ دسامبر
فیلیپین   ۱۱۰–۸۴   هند
امتیاز بر پایه نیمه: ۵۷–۴۷, ۵۳–۳۷
دسامبر ۱۴
ژاپن   ۶۹–۷۶   جمهوری چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۸–۴۵, ۳۱–۳۱
۱۵ دسامبر
جمهوری چین   ۹۰–۷۴   ایران
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۸–۳۸, ۴۲–۳۶
۱۵ دسامبر
فیلیپین   ۹۰–۷۸   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۴۸–۴۸, ۴۲–۳۰

جدول نهاییویرایش

راه‌یافته قهرمانی جهان ۱۹۷۴
رتبه تیم رکورد
    فیلیپین ۱۰–۰
    کره جنوبی ۹–۱
    جمهوری چین ۷–۳
۴   ژاپن ۶–۴
۵   ایران ۴–۶
۶   هند ۳–۷
۷   تایلند ۶–۴
۸   اندونزی ۶–۴
۹   مالزی ۳–۷
۱۰   سنگاپور ۳–۷
۱۱   هنگ کنگ ۲–۸
۱۲   پاکستان ۱–۹

جوایزویرایش

 قهرمان آسیا ۱۹۷۳ 
 
فیلیپین
چهارمین عنوان

منابعویرایش