مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۱۹۹۷

مسابقات ورزش‌های آبی اروپا ۱۹۹۷ از ۱۹ تا ۲۴ آگوست ۱۹۹۷ در شهر سویا، اسپانیا برگزار شده است.

جدول مدال‌هاویرایش

      میزبان

رتبه کشور طلا نقره برنز مجموع
۱   Russia ۱۶ ۹ ۳ ۲۸
۲   Germany ۱۵ ۸ ۱۰ ۳۳
۳   Hungary ۴ ۱ ۲ ۷
۴   Italy ۳ ۵ ۵ ۱۳
۵   Netherlands ۲ ۲ ۳ ۷
۶   Spain ۲ ۲ ۲ ۶
۷   Ireland ۲ ۲ ۰ ۴
۸   Great Britain ۲ ۱ ۳ ۶
۹   Belarus ۲ ۰ ۱ ۳
۱۰   France ۱ ۷ ۴ ۱۲
۱۱   Sweden ۱ ۳ ۳ ۷
۱۲   Denmark ۱ ۰ ۲ ۳
۱۳   Ukraine ۰ ۶ ۳ ۹
۱۴   Slovakia ۰ ۳ ۰ ۳
۱۵   Poland ۰ ۱ ۱ ۲
۱۶   Israel ۰ ۱ ۰ ۱
۱۶   FR Yugoslavia ۰ ۱ ۰ ۱
۱۸   Czech Republic ۰ ۰ ۳ ۳
۱۹   بلژیک ۰ ۰ ۲ ۲
۲۰   Austria ۰ ۰ ۱ ۱
۲۰   Finland ۰ ۰ ۱ ۱
۲۰   Romania ۰ ۰ ۱ ۱
Total ۵۱ ۵۲ ۵۰ ۱۵۳

منابعویرایش