مسابقات کاندیداتوری شطرنج

مسابقات کاندیداتوری شطرنج مسابقاتی است که از سال ۱۹۵۰ از طرف فیده پایه‌گذاری شده‌است. طی این رقابت‌ها یک نفر برای انتخاب رویارویی مستقیم با قهرمان شطرنج جهان قبلی انتخاب می‌شود. امروزه این مسابقات هر دو سال یکبار برگزار می‌شود.

نتایج ویرایش

مسابقات بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۶ ویرایش

 
پاول کرس و بابی فیشر سال ۱۹۵۹
سال Interzonal Format Interzonal Qualifiers Seeded into Candidates Candidates Format Candidates Winner(s) Seeded in Final Championship Final
1948 None In 1946–1947, FIDE decided that six شطرنج‌باز would participate to a tournament.
FIDE selected Keres and Fine as the winners of the AVRO 1938 chess tournament which had been recognized as a Candidates tournament for the championship. رشفسکی was selected as multiple champion of the USA, بتوینیک as Soviet champion, Euwe as former world champion and اسمیسلوف was selected because he was one of the few Soviet grandmasters.
Fine withdrew from the 1948 tournament.
۵ شطرنج‌باز،
بتوینیک، اسمیسلوف، Keres, رشفسکی، Euwe
لاهه/ مسکو ۱۹۴۸
quintuple round robin,
۱. بتوینیک ۱۴ / ۲۰
۲. اسمیسلوف ۱۱
3. -4. Keres, رشفسکی ۱۰½
5. Euwe ۴
1948–51 Saltsjöbaden (استکهلم) ۱۹۴۸
۲۰ شطرنج‌باز،
single round robin, 8 qualified
۱. Bronstein, 2. Szabo, 3. Boleslavsky, 4. Kotov, 5. Lilienthal,
6. -9. Najdorf, Ståhlberg, (Bondarevsky[۱]), Flohr
اسمیسلوف، Keres
(Euwe, Fine, رشفسکی)
بوداپست ۱۹۵۰
۱۰ شطرنج‌باز،
double round robin

1. -2. Boleslavsky, Bronstein
۳. اسمیسلوف؛ 4. Keres
Bronstein
(برنده playoff match against Boleslavsky)
بتوینیک (1948 champion) مسکو ۱۹۵۱
24 games match
Drawn 12–12,
بتوینیک retained title
1952–54 Saltsjöbaden (Stockholm) 1952
۲۱ شطرنج‌باز،
single round robin, 8 qualified
1. Kotov, ۲. -۳. Taimanov, Petrosian, 4. Geller,
5. -8. Averbakh, Ståhlberg, Szabo, Gligorić
Bronstein, Boleslavsky, اسمیسلوف، Keres, رشفسکی، Najdorf,[۲] Euwe[۳] Zürich 1953
۱۵ شطرنج‌باز،
double round robin
۱. اسمیسلوف
2. -4. Bronstein, Keres, رشفسکی
اسمیسلوف بتوینیک (1951 champion) مسکو ۱۹۵۴
24 games match
Drawn 12–12,
بتوینیک retained title
1955–57 یوتبری ۱۹۵۵
۲۱ شطرنج‌باز،
single round robin, 9 qualified
1. Bronstein, ۲. Keres, 3. Panno, 4. Petrosian, 5. -6. Geller, Szabo, 7-9. Filip, Pilnik, Spassky اسمیسلوف Amsterdam 1956
۱۰ شطرنج‌باز،
double round robin
۱. اسمیسلوف
2. Keres
اسمیسلوف بتوینیک (1954 champion) مسکو ۱۹۵۷
اسمیسلوف برنده ۱۲½–۹½
1958 Rematch بتوینیک، اسمیسلوف مسکو ۱۹۵۸
بتوینیک برنده
۱۲½–۱۰½
1958–60 Portorož ۱۹۵۸
۲۱ شطرنج‌باز،
single round robin, 6 qualified
۱. Tal, 2. Gligorić,
3. -4. Petrosian, Benko,
5. -6. Olafsson, Fischer
اسمیسلوف، Keres یوگسلاوی[۴] ۱۹۵۹
۸ شطرنج‌باز، quadruple round robin
1. Tal; 2. Keres;
3. Petrosian;
۴. اسمیسلوف
Tal بتوینیک (1958 champion) مسکو ۱۹۶۰
Tal برنده ۱۲½–۸½
1961 Rematch بتوینیک، Tal مسکو ۱۹۶۱
بتوینیک برنده ۱۳–۸
1962–63 استکهلم ۱۹۶۲
۲۳ شطرنج‌باز،
single round robin, 6 qualified
1. Fischer,
2. -3. Geller, Petrosian,
۴. -۵. Korchnoi, Filip,
6. -8. Stein*, Benko[۵]
Tal, Keres کوراسائو ۱۹۶۲
۸ شطرنج‌باز، quadruple round robin
1. Petrosian;
2. Keres;[۶] 3. Geller; 4. Fischer
Petrosian بتوینیک (1961 champion) مسکو ۱۹۶۳
Petrosian برنده
۱۲½–۹½
1964–66 آمستردام ۱۹۶۴
۲۴ شطرنج‌باز،
single round robin, 6 qualified
۱. -۴. اسمیسلوف، Larsen, Spassky, Tal,
5. Stein*, 6. Bronstein*,
7. Ivkov,
8. -9. Portisch[۷]
Keres, (بتوینیک), Geller ۱۹۶۵:
۸ شطرنج‌باز، matches

Semi-finals:
Spassky beat Geller
Tal beat Larsen
Spassky
beat Tal in the final
Petrosian (1963 champion) مسکو ۱۹۶۶
Petrosian برنده
۱۲½–۱۱½
1967–69 سوسه ۱۹۶۷
۲۳ شطرنج‌باز،
single round robin, 6 qualified
1. Larsen,
2. -4. Korchnoi, Geller, Gligorić,
5. Portisch,
۶. -۸. رشفسکی[۸]
Spassky, Tal ۱۹۶۸:
۸ شطرنج‌باز، matches
Semi-finals:
Korchnoi beat Tal
Spassky beat Larsen
Spassky
beat Korchnoi in the final
Petrosian (1966 champion) مسکو ۱۹۶۹
Spassky برنده
۱۲½–۱۰½
1970–72 پالما ده مایورکا ۱۹۷۰
۲۴ شطرنج‌باز،
single round robin, 6 qualified
1. Fischer,
2. -4. Larsen, Geller, Hübner, 5. -6. Taimanov, Uhlmann
Petrosian, Korchnoi ۱۹۷۱:
۸ شطرنج‌باز، matches
Semi-finals: Petrosian beat Korchnoi
Fischer beat Larsen
Fischer
beat Petrosian in the final
Spassky (1969 champion) ریکیاویک ۱۹۷۲
Fischer برنده ۱۲½–۸½
1973–75 ۱۹۷۳:
Two 18 شطرنج‌باز، single round robin Interzonals; 3 qualified from each
سن پترزبورگ ۱۹۷۳:
1. -2. Korchnoi, کارپف،
3. Byrne;
Spassky, Petrosian ۱۹۷۴:
۸ شطرنج‌باز، matches

Semi-finals: Korchnoi beat Petrosian
کارپف beat Spassky
کارپف
beat Korchnoi in the final
Fischer (1972 champion) ۱۹۷۵:
کارپف برنده on forfeit
Petropolis 1973:
1.Mecking,
2. -4. : Portisch,
Polugaevsky[۹]
1976–78 ۱۹۷۶:
Two 20 شطرنج‌باز، single round robin Interzonals; 3 qualified from each
بیل/بین ۱۹۷۶:
1. Larsen,
2. -4. Petrosian, Portisch[۱۰]
Korchnoi, (Fischer), Spassky ۱۹۷۷–۷۸:
۸ شطرنج‌باز، matches

Semi-finals: Korchnoi beat Polugaevsky
Spassky beat Portisch
Korchnoi
beat Spassky in the final (1977–78)
کارپف (1975 champion) باگیو ۱۹۷۸
کارپف برنده ۶–۵
پس از ۳۲ بازی
(draws not counting)
مانیل ۱۹۷۶:
1. Mecking,
2. -3. Polugaevsky, Hort
1979–81 ۱۹۷۹:
Two 18 شطرنج‌باز، single round robin Interzonals; 3 qualified from each
ریگا ۱۹۷۹:
1. -2. Tal, Polugaevsky,
3. -4. Adorján;[۱۱]
Korchnoi, Spassky ۱۹۸۰:
۸ شطرنج‌باز، matches

Semi-finals: Korchnoi beat Polugaevsky
Hübner beat Portisch
Korchnoi
beat Hübner in the final
کارپف (1978 champion) مرانو ۱۹۸۱
کارپف برنده ۶–۲
after 18 games
(draws not counting)
ریو دو ژانیرو ۱۹۷۹:
1. -3. Portisch, Petrosian, Hübner
1982–85 ۱۹۸۲:
Three 14 شطرنج‌باز، single round robin Interzonals; 2 qualified from each
لاس پالماس ۱۹۸۲:
1. Ribli, 2. اسمیسلوف;
Korchnoi, Hübner ۱۹۸۳–۸۴:
۸ شطرنج‌باز، matches

Semi-finals: Kasparov beat Korchnoi
اسمیسلوف beat Ribli
Kasparov
beat اسمیسلوف in the final (1984)
کارپف (1981 champion) مسکو ۱۹۸۴–۸۵
Unlimited match abandoned after 48 games with کارپف leading 5–3
(draws not counting)
تولوکا ۱۹۸۲:
1. -2. Portisch, Torre
1985 مسکو ۱۹۸۲:
۱. Kasparov,
2. Beliavsky;
replay: کارپف، Kasparov مسکو ۱۹۸۵
24 games match
Kasparov برنده replay 13–11
1986 Rematch کارپف

کاسپارف

London/لنین‌گراد ۱۹۸۶
Kasparov برنده ۱۲½–۱۱½
1985–87 ۱۹۸۵:
Three 16–18 شطرنج‌باز، single round robin Interzonals; 4 qualified from each
بیل/بین ۱۹۸۵:
۱. Vaganian, 2. Seirawan, 3. Sokolov,
۴. -۶. Short;[۱۲]
Korchnoi, Ribli, اسمیسلوف، Spassky[۱۳] (seeded in tournament)

کارپف (seeded in 1987 final)
مون‌پلیه ۱۹۸۵:
۱۶ شطرنج‌باز،
single round robin tournament,

1. -3. Yusupov, Sokolov, Vaganian,
4. -5. Timman[۱۴]
Linares 1987:
کارپف
beat matches winner (Sokolov) in the final.
Kasparov (1985 champion) سویا ۱۹۸۷
24 games match
Drawn 12–12,
Kasparov retained title
Taxco 1985:
1. Timman,
2. Nogueiras,
3. Tal, 4. Spraggett;
تونس (شهر) ۱۹۸۵:
1. Yusupov, 2. Beliavsky, 3. Portisch,
4. -5. Chernin[۱۵]
۱۹۸۶: ۴ شطرنج‌باز played two rounds of matches: Yusupov beat Timman; Sokolov beat Vaganian and Yusupov.
1987–90 ۱۹۸۷:
Three 17–18 شطرنج‌باز، single round robin Interzonals; 3 qualified from each
سوبتیتسا ۱۹۸۷:
1. -3. Sax, Short, Speelman;
Sokolov, Timman, Vaganian, Yusupov,
Spraggett[۱۳]

کارپف (seeded in second round)
۱۹۸۸: ۱۴ شطرنج‌باز played one round of matches,

۱۹۸۹: کارپف joined winners in quarter finals

نیمه‌نهایی(۱۹۸۹):
کارپف beat Yusupov
Timman beat Speelman
کارپف
beat Timman in the final (1990)
Kasparov (1987 champion) New York/لیون ۱۹۹۰
Kasparov برنده
۱۲½–۱۱½
Szirák 1987:
1. -2. Salov, Hjartarson,
3. -4. Portisch;[۱۶]
زاگرب ۱۹۸۷:
1. Korchnoi,
2. -3. Seirawan, Ehlvest
1990–93 مانیل ۱۹۹۰
۶۴ شطرنج‌باز Swiss, 11 qualified
۱. -۲. Gelfand, Ivanchuk,
۳. -۴. Anand, Short,
5. -11. Sax, Korchnoi, Hübner, Nikolić, Yudasin, Dolmatov, Dreev
Timman, Yusupov, Speelman

کارپف (seeded in second round)
۱۹۹۱: ۱۴ شطرنج‌باز، played one round of matches,

۱۹۹۱: کارپف joined winners in quarter-finals

نیمه‌نهایی(۱۹۹۲):
Short beat کارپف
Timman beat Yusupov
Short
beat Timman in the final (1993)
Kasparov (1990 champion) London September–October 1993:
Kasparov defeated Short 13–8 under the auspices of the PCA;
Netherlands[۱۷] /جاکارتا[۱۸] September–November 1993: کارپف defeated Timman 12½–۸½ under the auspices of فیده
1993–95 (PCA) Groningen December 1993
۵۴ شطرنج‌باز Swiss, 7 qualified
۱. -۲. Adams, Anand,
۳. -۷. Kamsky, Kramnik, Tiviakov, Gulko, Romanishin
Short ۱۹۹۴–۹۵:
۸ شطرنج‌باز، matches
Semi-finals:
Kamsky beat Short
Anand beat Adams
Anand
beat Kamsky in the final (1995)
Kasparov (1993 PCA champion) New York
September–October 1995
20 games match
Kasparov برنده ۱۰½–۷½
1993–96 (FIDE) بیل/بین July 1993
۷۳ شطرنج‌باز Swiss, 10 qualified
1. Gelfand,
2. -9. Van der Sterren, Kamsky, Khalifman, Adams, Yudasin, Salov, Lautier, Kramnik,
10. -15. Anand[۱۹]
Timman, Yusupov ۱۹۹۴: ۱۲ شطرنج‌باز played two rounds of matches. نیمه‌نهایی (فوریه ۱۹۹۵):
کارپف beat Gelfand,
Kamsky beat Salov
الیستا ۱۹۹۶
20 games match
کارپف برنده ۱۰½–۷½
کارپف (seeded in the semi-finals) ۱۹۹۵: کارپف joined winners (Gelfand, Kamsky, Salov) in the semi-finals.

۱۹۹۷–۲۰۰۶ ویرایش

Classical championships (1998–2004)
سال Candidates format Seeded into Candidates Candidates Winner(s) Seeded in Final Championship Final
1998 (Classical) کاسرلا، May–June 1998
10-game match
Kramnik, Shirov
(on rating)[۲۰]
Shirov برنده ۵½–۳½ Kasparov
(1995 champion)
Match never took place
2000 (Classical) None Two شطرنج‌باز seeded in final:

Kasparov (1995 champion); Kramnik (on rating)[۲۱]
London: October-
November 2000
16-game match
Kramnik برنده ۸½–۶½
2002–2004 (Classical) Dortmund July 2002
preliminaries: two four شطرنج‌باز double round robins;
Semi-finals: the first from each group met the second from the other group in mini-matches
Preliminaries:[۲۲]
group 1: 1. Shirov, 2.Topalov, 3.Gelfand, 4.Lutz
group 2: 1.Bareev, 2.Leko, 3.Adams, 4.Morozevich

Semi-finals:
Leko beat Shirov and Topalov beat Bareev.
Leko
(beat Topalov in the final)
Kramnik
(2000 classical champion)
Brissago:
September–October 2004
14-game match
drawn 7–7,
Kramnik retained title
FIDE championships (1997–2005)
سال Candidates format Seeded into Candidates Finalists Championship Final
1997–1998 (FIDE) Groningen
December 1997,
7 round, mini-match, knockout tournament
۱۰۰ شطرنج‌باز،[۲۳]
Quarter-finalists:
Adams, Van Wely, Short, Krasenkov, Gelfand, Dreev, Anand and Shirov.[۲۴]
Anand (beat Adams in candidates final)
کارپف (1996 FIDE champion)
لوزان:
January 1998
6-game match
Drawn 3–3;
کارپف برنده rapid playoff 2–0
1999 (FIDE) Las Vegas
July–August 1999,
7 round, mini-match, knockout tournament
۱۰۰ شطرنج‌باز،[۲۵]
Quarter-finalists:
Kramnik, Adams, Movsesian, Akopian, Shirov, Nisipeanu, Khalifman, J. Polgar[۲۶]
Semi-finals:
Khalifman beat Nisipeanu,
Akopian beat Adams
Las Vegas 1999
6-game match
Khalifman برنده ۳½–۲½
2000 (FIDE) دهلی نو (6 rounds)/final in Tehran
November–December 2000
7 round, mini-match, knockout tournament with final match played in Tehran
۱۰۰ شطرنج‌باز،[۲۷]
Quarter-finalists:
Anand, Khalifman, Adams, Topalov, Tkachiev, Grischuk, Shirov and Bareev[۲۸]
Semi-finals:
Anand beat Adams,
Shirov beat Grischuk
Tehran
December 2000
6-game match
Anand برنده ۳½–½
2001–2002 (FIDE) مسکو
November–December 2001
7 round, mini-match, knockout tournament with relatively quick time controls
۱۲۸ شطرنج‌باز،[۲۹]
Quarter-finalists:
Anand, Shirov, Ivanchuk, Lautier, Svidler, Gelfand, Ponomariov and Bareev
Semi-finals:
Ponomariov beat Svidler,
Ivanchuk beat Anand
مسکو
January 2002
8-game match
Ponomariov برنده ۴½–۲½[۳۰]
2004 (FIDE) طرابلس
June–July 2004
7 round, mini-match, knockout tournament with relatively quick time controls
۱۲۸ شطرنج‌باز،[۳۱]
Quarter-finalists:
Topalov, Kharlov, Kasimdzhanov, Grischuk, Radjabov, Dominguez, Adams, Akopian[۳۲]
Semi-finals:
Adams beat Radjabov,
Kasimdzhanov beat Topalov
طرابلس July 2004
6-game match
drawn 3–3;
Kasimdzhanov برنده rapid playoff 1½–½[۳۰]
2005 (FIDE) None ۸ شطرنج‌باز seeded in final:

Kasimdzhanov (FIDE champion); Adams (as FIDE 2004 finalist);
Anand, Morozevich, Topalov (on rating),
Leko (as classical 2004 finalist),[۳۳]
J. Polgár and Svidler (on rating)
San Luis: 8 شطرنج‌باز،
double round robin,
September–October 2005
1. Topalov: ۱۰/۱۴
2. -3. Anand and Svidler: ۸½/۱۴
4.Morozevich: ۷/۱۴
Reunification
2006 Reunification match Topalov (FIDE champion),
Kramnik (classical champion)
الیستا October 2006
12-game match
drawn 6–6,
Kramnik برنده rapid playoff 2½–۱½

۲۰۰۷–اکنون ویرایش

[۳۴]

سال طرق راهیابی راه یافتگان سایر دعوت‌شدگان زمان و نحوه برگزاری برنده مسابقات کاندیداتوری سایر نفرات حاضر در مسابقه قهرمانی جهان نتیجه مسابقه قهرمانی جهان
۲۰۰۵–۲۰۰۷ جام جهانی شطرنج ۲۰۰۵ روسلان پونوماریف
لوون آرونیان
الکساندر گریشچوک
اوگنی باریف
بوریس گلفاند
سرگی روبلوسکی
میخائیل گورویچ
گاتا کامسکی
ماگنوس کارلسن
ولادیمیر مالاخوف
رستم قاسم‌جانف
پیتر لکو
مایکل آدامز
یودیت پولگار
(نفرات ۵–۸ قهرمانی فیده ۲۰۰۵)

الکسی شیروف
اتین بارکوت
(بر اساس رنکینگ)
شطرنج کاندیداتوری جهان ۲۰۰۷
خانتی-مانسییسک
مه–ژوئن ۲۰۰۷

← رقابت ۱۶ بازیکن به صورت حذفی
← در ۲ راند
← و راهیابی ۴ بازیکن منتخب به دور نهایی
لوون آرونیان
بوریس گلفاند
الکساندر گریشچوک
پیتر لکو
[۳۵]
ولادیمیر کرامنیک[۳۶]
(قهرمان سال ۲۰۰۶)

ویسواناتان آناند
پیتر سویدلر
الکساندر موروزویچ
(نفرات ۲–۴ قهرمانی فیده ۲۰۰۵)
شطرنج قهرمانی جهان ۲۰۰۷
مکزیکو سیتی
سپتامبر ۲۰۰۷

← رقابت ۸ بازیکن به صورت حذفی
← در ۳ راند
← و قهرمانی بازیکن منتخب

قهرمان: ویسواناتان آناند
با امتیاز ۹ از ۱۴
۲۰۰۸ تکرار مسابقه فینال سال قبل ویسواناتان آناند
(قهرمان سال ۲۰۰۷)

ولادیمیر کرامنیک
(نائب‌قهرمان سال ۲۰۰۷)
شطرنج قهرمانی جهان ۲۰۰۸
بن
اکتبر ۲۰۰۸

← رقابت ۲ بازیکن به صورت دوره‌ای
← در طی ۱۲ مسابقه
← و قهرمانی بازیکن منتخب

قهرمان: ویسواناتان آناند
با نتیجه ۶٬۵ به ۴٬۵
۲۰۰۷–۲۰۱۰ جام جهانی شطرنج ۲۰۰۷ گاتا کامسکی وسلین توپالف
(قهرمان فیده سال ۲۰۰۵)
شطرنج کاندیداتوری جهان ۲۰۰۹
صوفیه
فوریه ۲۰۰۹

← رقابت ۲ بازیکن به صورت دوره‌ای
← در طی ۸ مسابقه
← و قهرمانی بازیکن منتخب
وسلین توپالف ویسواناتان آناند
(قهرمان سال ۲۰۰۸)
شطرنج قهرمانی جهان ۲۰۱۰
صوفیه
آوریل–مه ۲۰۱۰

← رقابت ۲ بازیکن به صورت دوره‌ای
← در طی ۱۲ مسابقه
← و قهرمانی بازیکن منتخب

قهرمان: ویسواناتان آناند
با نتیجه ۶٬۵ به ۵٬۵
۲۰۰۸–۲۰۱۲ گرندپری شطرنج جهان ۲۰۰۸–۲۰۱۰
[۳۷]
لوون آرونیان
تیمور رجبوف
وسلین توپالف[۳۸][۳۹]
(نائب‌قهرمان سال ۲۰۱۰)

الکساندر گریشچوک[۳۷]
(جایگزین کارلسن)

ولادیمیر کرامنیک
(بر اساس رنکینگ)

گاتا کامسکی[۴۰]

شهریار ممدیاروف
(دعوت توسط برگزارکننده)[۴۱]
شطرنج کاندیداتوری جهان ۲۰۱۱
کازان
مه ۲۰۱۱

← رقابت ۸ بازیکن به صورت حذفی
← در ۳ راند
← و قهرمانی بازیکن منتخب[۴۲]
بوریس گلفاند ویسواناتان آناند
(قهرمان سال ۲۰۱۰)
شطرنج قهرمانی جهان ۲۰۱۲
مسکو
مه ۲۰۱۲

← رقابت ۲ بازیکن به صورت دوره‌ای
← در طی ۱۲ مسابقه
← و قهرمانی بازیکن منتخب

قهرمان: ویسواناتان آناند
با نتیجه ۶ به ۶
و ۲٬۵ به ۱٬۵ در مسابقات سریع
جام جهانی شطرنج ۲۰۰۹ بوریس گلفاند
۲۰۱۱–۲۰۱۳ جام جهانی شطرنج ۲۰۱۱ پیتر سویدلر
الکساندر گریشچوک
واسیلی ایوانچوک
بوریس گلفاند[۴۳]
(نائب‌قهرمان سال ۲۰۱۲)

ماگنوس کارلسن
لوون آرونیان
ولادیمیر کرامنیک
(بر اساس رنکینگ)[۴۴]

تیمور رجبوف
(دعوت توسط برگزارکننده)[۴۱]
شطرنج کاندیداتوری جهان ۲۰۱۳
لندن
مارس ۲۰۱۳

← رقابت ۸ بازیکن به صورت دوره‌ای
← مسابقات رفت و برگشت
← و قهرمانی بازیکن منتخب[۴۵]
ماگنوس کارلسن ویسواناتان آناند
(قهرمان سال ۲۰۱۲)
شطرنج قهرمانی جهان ۲۰۱۳
چنای
نوامبر ۲۰۱۳

← رقابت ۲ بازیکن به صورت دوره‌ای
← در طی ۱۲ مسابقه
← و قهرمانی بازیکن منتخب

قهرمان: ماگنوس کارلسن
با نتیجه ۶٬۵ به ۳٬۵
۲۰۱۲–۲۰۱۴ گرندپری شطرنج جهان ۲۰۱۲–۲۰۱۳ وسلین توپالف
شهریار ممدیاروف
ویسواناتان آناند[۴۶]
(نائب‌قهرمان سال ۲۰۱۳)

لوون آرونیان
سرگئی کاریاکین
(بر اساس رنکینگ)[۴۷]

پیتر سویدلر
(دعوت توسط برگزارکننده)[۴۱]
شطرنج کاندیداتوری جهان ۲۰۱۴
خانتی-مانسییسک
مارس ۲۰۱۴

← رقابت ۸ بازیکن به صورت دوره‌ای
← مسابقات رفت و برگشت
← و قهرمانی بازیکن منتخب[۴۸][۴۹]
ویسواناتان آناند ماگنوس کارلسن
(قهرمان سال ۲۰۱۳)
شطرنج قهرمانی جهان ۲۰۱۴
سوچی
نوامبر ۲۰۱۴

← رقابت ۲ بازیکن به صورت دوره‌ای
← در طی ۱۲ مسابقه
← و قهرمانی بازیکن منتخب

قهرمان: ماگنوس کارلسن
با نتیجه ۶٬۵ به ۴٬۵
جام جهانی شطرنج ۲۰۱۳ ولادیمیر کرامنیک
دمیتری آندریکین
۲۰۱۴–۲۰۱۶ گرندپری شطرنج جهان ۲۰۱۴–۲۰۱۵ فابیانو کاروانا
هیکارو ناکامورا
ویسواناتان آناند[۵۰]
(نائب‌قهرمان سال ۲۰۱۴)

وسلین توپالف
آنیش گیری
(بر اساس رنکینگ)[۵۱]

لوون آرونیان
(دعوت توسط برگزارکننده)[۵۱]
شطرنج کاندیداتوری جهان ۲۰۱۶
مسکو
مارس ۲۰۱۶

← رقابت ۸ بازیکن به صورت دوره‌ای
← مسابقات رفت و برگشت
← و قهرمانی بازیکن منتخب
سرگئی کاریاکین ماگنوس کارلسن
(قهرمان سال ۲۰۱۴)
شطرنج قهرمانی جهان ۲۰۱۶
نیویورک
نوامبر ۲۰۱۶

← رقابت ۲ بازیکن به صورت دوره‌ای
← در طی ۱۲ مسابقه
← و قهرمانی بازیکن منتخب

قهرمان: ماگنوس کارلسن
با نتیجه ۶ به ۶
و ۳ به ۱ در مسابقات سریع
جام جهانی شطرنج ۲۰۱۵ پیتر سویدلر
سرگئی کاریاکین
۲۰۱۷–۲۰۱۸ گرندپری شطرنج جهان ۲۰۱۷ شهریار ممدیاروف
الکساندر گریشچوک
سرگئی کاریاکین[۵۲]
(نائب‌قهرمان سال ۲۰۱۶)

فابیانو کاروانا
وسلی سو
(بر اساس رنکینگ)[۵۳]

ولادیمیر کرامنیک
(دعوت توسط برگزارکننده)[۵۳]
شطرنج کاندیداتوری جهان ۲۰۱۸
برلین
مارس ۲۰۱۸

← رقابت ۸ بازیکن به صورت دوره‌ای
← مسابقات رفت و برگشت
← و قهرمانی بازیکن منتخب
فابیانو کاروانا ماگنوس کارلسن
(قهرمان سال ۲۰۱۶)
شطرنج قهرمانی جهان ۲۰۱۸
لندن
نوامبر ۲۰۱۸

← رقابت ۲ بازیکن به صورت دوره‌ای
← در طی ۱۲ مسابقه
← و قهرمانی بازیکن منتخب

قهرمان: ماگنوس کارلسن
با نتیجه ۶ به ۶
و ۳ به ۰ در مسابقات سریع
[۵۴]
جام جهانی شطرنج ۲۰۱۷ لوون آرونیان
دینگ لیرن
۲۰۱۹–۲۰۲۱ گرندپری شطرنج جهان ۲۰۱۹ الکساندر گریشچوک
یان نپومنیاشی
فابیانو کاروانا[۵۵]
(نائب‌قهرمان سال ۲۰۱۸)

آنیش گیری
(بر اساس رنکینگ)

کریل الکسینکو
(دعوت توسط برگزارکننده)

ماکسیم وشیه-لگراو
(جایگزین رجبوف)
شطرنج کاندیداتوری جهان ۲۰۲۰–۲۰۲۱
یکاترینبورگ
مارس–آوریل ۲۰۲۰ و آوریل ۲۰۲۱

← رقابت ۸ بازیکن به صورت دوره‌ای
← مسابقات رفت و برگشت
← و قهرمانی بازیکن منتخب
یان نپومنیاشی ماگنوس کارلسن
(قهرمان سال ۲۰۱۸)
شطرنج قهرمانی جهان ۲۰۲۱
دبی
نوامبر–دسامبر ۲۰۲۱

← رقابت ۲ بازیکن به صورت دوره‌ای
← در طی ۱۴ مسابقه
← و قهرمانی بازیکن منتخب

قهرمان: ماگنوس کارلسن
با نتیجه ۷،۵ به ۳،۵ و بدون نیاز به برگزاری سه مسابقه پایانی
جام جهانی شطرنج ۲۰۱۹ دینگ لیرن
گرندسوئیس شطرنج جهان ۲۰۱۹ وانگ هائو
۲۰۲۱–۲۰۲۲ گرندپری شطرنج جهان ۲۰۲۲ یان نپومنیاشی
(نائب‌قهرمان سال ۲۰۲۱)

تیمور رجبوف
(دعوت توسط برگزارکننده)
شطرنج کاندیداتوری جهان ۲۰۲۲

← رقابت ۸ بازیکن به صورت دوره‌ای
← مسابقات رفت و برگشت
← و قهرمانی بازیکن منتخب
ماگنوس کارلسن
(قهرمان سال ۲۰۲۱)
شطرنج قهرمانی جهان ۲۰۲۲

← رقابت ۲ بازیکن به صورت دوره‌ای
← در طی ۱۴ مسابقه
← و قهرمانی بازیکن منتخب
جام جهانی شطرنج ۲۰۲۱ یان کریستوف دودا
سرگئی کاریاکین
گرندسوئیس شطرنج جهان ۲۰۲۱ علیرضا فیروزجا
فابیانو کاروانا

پانویس ویرایش

 1. Bondarevsky was replaced in Candidates tournament because of illness
 2. from previous Candidates
 3. from 1948 Championship
 4. Bled, Zagreb, Beograd
 5. In the play-off, Stein finished first before Benko, and Gligorić third. Stein was eliminated because only three soviet شطرنج‌باز could qualify from the interzonal to the candidates tournament.
 6. after playoff match against Geller
 7. Portisch beat رشفسکی in play-off.
 8. Hort and Stein were eliminated having a worse Berger tie-break (Neustadtl score), the play-off had ended with all شطرنج‌باز having 4 / 8.
 9. Geller eliminated after play-off
 10. Tal eliminated after play-off
 11. Ribli eliminated after playoff
 12. Van Der Wiel and Torre eliminated after playoff
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ chosen by the organizating federation
 14. Timman eliminated Tal in play-off
 15. Gavrikov eliminated after playoff
 16. Nunn eliminated after Playoff
 17. Zwolle (games 1-3) / Arnhem (games 4-6) / Amsterdam (games 7-12)
 18. (games 13-21)
 19. Epichine, Lputian, Shirov, Ivanchuk and I. Sokolov were eliminated by the tie-break (sum of the opponents Elo ratings).
 20. Anand, as a participant in the FIDE world championship cycle, believed he was contractually obligated to not participate in a rival cycle.
 21. Negotiations for a 1999 match with Shirov or Anand failed, as did negotiations in 2000, with Anand expressing dissatisfaction with the contract.
 22. Kasparov, Anand and other شطرنج‌باز engaged in the FIDE championship declined the invitation
 23. Top seed Kramnik refused to participate on the grounds that 1996 FIDE champion کارپف's direct entry into the final was unacceptable;
  1995 classical champion Kasparov, 1996 finalist Kamsky and 1996 Women champion Z. Polgar refused in advance to participate.
 24. Topalov, Ivanchuk, Beliavsky, Salov, Bareev, Georgiev, J. Polgar, Sadler, Akopian, Lautier were eliminated
 25. 1998 FIDE champion کارپف, 1998 FIDE finalist Anand (Anand was negotiating to play a match against Kasparov for his title) and 1995 classical champion Kasparov refused to participate
 26. 1998 classical championship candidates Shirov and Kramnik were eliminated by Nisipeanu and Adams in quarterfinals.
 27. Classical champions Kasparov, Kramnik and 1998 FIDE champion کارپف didn't participate
 28. Morozevich, Leko, Krasenkov, Kasimdzhanov, Svidler, Gelfand, Short, Smirin, Dreev, Azmaiparashvili, Rublevsky, Almasi, Xu Jun, Gurevich were eliminated
 29. Classical champions Kramnik and Kasparov didn't participate. All other strongest شطرنج‌باز of the world took part, including former winners of the FIDE World Championship Anand, Khalifman (eliminated in third round) and کارپف (eliminated in first round).
 30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ Reunification Match with Kasparov never took place
 31. Kasparov, Anand, Kramnik, Svidler, Shirov, Ponomariov, Leko, J. Polgár, Gelfand, Bareev, کارپف and Israeli شطرنج‌باز refused to participate, Morozevich was absent before the first round
 32. Ivanchuk, Short, Malakhov, Nisipeanu, Sokolov, Dreev, Akopian, Bacrot, Gurevich, Rublevsky, were eliminated
 33. Kramnik (as classical 2004 finalist) declined the invitation, and Kasparov, who had retired from competition, were replaced by J. Polgar and Svidler on rating
 34. "FIDE Grand Swiss update (archive)". FIDE. 19 February 2019. Archived from the original on 7 March 2019. Retrieved 4 April 2019.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:ربات:وضعیت نامعلوم پیوند اصلی (link)
 35. Aronian beat A.Shirov ; Leko beat Bareev ; Grischuk beat Rublevsky ; Gelfand beat Kamsky
 36. وسلین توپالف was replaced by Kramnik (2006 Champion)
 37. ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ Grischuk, third of FIDE Grand Prix, replaced Carlsen after he withdrew.
 38. 2010 finalist, loser of 2010 World Chess Championship match
 39. FIDE to move Candidates Matches, Topalov threatens boycott
 40. 2009 candidate, loser of the 2009 Challenger Match
 41. ۴۱٫۰ ۴۱٫۱ ۴۱٫۲ Nominee of the organizing committee.
 42. chessbase.com; Pairings for Candidates Matches are released
 43. Loser of the 2012 World Championship match
 44. Top three rated players not already qualified
 45. Levitov announces FIDE plans for Candidates Tournament in the 2014 World Championship cycle
 46. Loser of the 2013 World Championship match
 47. Top two rated players not already qualified
 48. FIDE Calendar 2014
 49. FIDE announces dates for world chess championship cycles
 50. Loser of the 2014 World Championship match
 51. ۵۱٫۰ ۵۱٫۱ World Chess Candidates Tournament (FIDE)
 52. Loser of the 2016 World Championship match
 53. ۵۳٫۰ ۵۳٫۱ Kramnik to play 2018 Candidates
 54. "World Chess London". Archived from the original on 2017-12-07. Retrieved 2018-03-27.
 55. Loser of the 2018 World Championship match

منابع ویرایش