مسعود سلجوقی

سلطان غیاث‌الدین مسعود بن محمد بن ملکشاه سلجوقی دهمین پادشاه سلسله سلجوقیان ایران بود. وی پسر محمد بن ملکشاه سلجوقی دیگر شاه این سلسله بود. مسعود از ابتدای پادشاهیش روابط خوبی با المسترشد خلیفه عباسی نداشت. در نبردی نزدیک همدان مسعود خلیفه را شکست داد و نهایتاً خلیفه به دست اسماعیلیان کشته شد.

مسعود بن محمد بن ملکشاه
سلطان امپراتوری سلجوقی
سلطنت۵۲۹-۵۴۷ (قمری)
۱۱۳۴–۱۱۵۲
پیشینطغرل دوم
جانشینملکشاه سوم
زادهحدود ۱۱۰۸
درگذشته۵۴۷ (قمری)
۱۳ سپتامبر ۱۱۵۲
نام کامل
سلطان غیاث الدنیا و الدین ابوالفتح مسعود بن محمد بن ملکشاه قسیم امیر المؤمنین
خاندانسلجوقیان
پدرمحمد یکم
دین و مذهبسنی

منابعویرایش

  • جی. آ. بویل، تهران، تاریخ ایران کمبریج، انتشارات امیر کبیر، جلد پنجم، صفحهٔ ۱۲۹.