باز کردن منو اصلی

غیاث الدین مسعود بن کیکاوس با عنوان مَسعود دوم؛ پسر کیکاوس دوم و از سلاطین سلجوقی روم و نیای مادری عثمان یکم بنیانگذار امپراتوری عثمانی بود.

مسعود دوم
فهرست سلاطین سلجوقیان روم
سلطنت ۱۲۸۴–۱۲۹۶
پیشین کیخسرو سوم
جانشین کی‌قباد سوم
فهرست سلاطین سلجوقیان روم
سلطنت ۱۳۰۳–۱۳۰۷
پیشین کی‌قباد سوم
جانشین Office abolished
فرزند(ها) حلیمه خاتون
مسعود سوم
نام کامل
غیاث الدین مسعود بن کیکاوس
خاندان سلجوقیان
پدر کیکاوس دوم
مرگ ۱۳۰۸

وی همچنین پیش از اینکه به فرمانروایی برسد از فرماندهان ارتش سلجوقی بود.

حلیمه خاتون همسر ارطغرل از فرزندان او می‌باشد. در مجموعه تلویزیونی قیام ارطغرل بخشی از رویدادهای زندگی وی به تصویر کشیده شده است.

بن مایه هاویرایش