غیاث‌الدین مسعود بن کیکاوس با عنوان مَسعود دوم؛ پسر کیکاوس دوم و از سلاطین سلجوقی روم و نیای مادری عثمان یکم بنیان‌گذار امپراتوری عثمانی بود. وی همچنین پیش از این‌که به فرمانروایی برسد از فرماندهان لشکر سلجوقی بود.

مسعود دوم
سلطان سلجوقیان روم
سلطنت۱۲۸۴–۱۲۹۶
پیشینکیخسرو سوم
جانشینکیقباد سوم
سلطان سلجوقیان روم
سلطنت۱۳۰۳–۱۳۰۷
پیشینکیقباد سوم
جانشینOffice abolished
درگذشته۱۳۰۸
فرزند(ان)حلیمه خاتون
مسعود سوم
نام کامل
غیاث الدین مسعود بن کیکاوس
خاندانسلجوقیان
پدرکیکاوس دوم

منابع ویرایش