غیاث الدین مسعود بن کیکاوس با عنوان مَسعود دوم؛ پسر کیکاوس دوم و از سلاطین سلجوقی روم و نیای مادری عثمان یکم بنیانگذار امپراتوری عثمانی بود.

مسعود دوم
فهرست سلاطین سلجوقیان روم
سلطنت۱۲۸۴–۱۲۹۶
پیشینکیخسرو سوم
جانشینکی‌قباد سوم
فهرست سلاطین سلجوقیان روم
سلطنت۱۳۰۳–۱۳۰۷
پیشینکی‌قباد سوم
جانشینOffice abolished
درگذشته۱۳۰۸
فرزند(ان)حلیمه خاتون
مسعود سوم
نام کامل
غیاث الدین مسعود بن کیکاوس
خاندانسلجوقیان
پدرکیکاوس دوم

وی همچنین پیش از اینکه به فرمانروایی برسد از فرماندهان ارتش سلجوقی بود.

حلیمه خاتون همسر ارطغرل از فرزندان او می‌باشد. در مجموعه تلویزیونی قیام ارطغرل بخشی از رویدادهای زندگی وی به تصویر کشیده شده است.

بن مایه هاویرایش