باز کردن منو اصلی

مشاور رئیس جمهور مقامی است که وظیفه مشاوره دادن به رئیس جمهور را در حوزه مشخصی برعهده دارد.

فهرست مشاوران حسن روحانی (رئیس جمهور فعلی ایران)ویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش