مصونیت قانونی یکی از سبب‌های معافیت از مجازات است که شخص دارای آن در صورت ارتکاب عمل مجرمانه از تبعات عمل خود معاف است و به جهت آن قابل تعقیب و مجازات نیست. مبنای وضع مصونیت‌ها برخی مصلحت‌ها و ملاحظات سیاسی و اجتماعی است.

انواع ویرایش