مطالعات راهبردی

مطالعات راهبردی یا مطالعات استراتژیک یک رشته دانشگاهی میان رشته‌ای است که بر مطالعه جنگ و صلح، چه به عنوان یک متغیر مستقل یا یک متغیر وابسته متمرکز است. مطالعات راهبردی اغلب توجه ویژه‌ای به رابطه میان سیاست بین‌الملل، ژئواستراتژی، دیپلماسی بین‌المللی، اقتصاد بین‌الملل و قدرت نظامی (استراتژی)، همانند نقش جاسوسی، دیپلماسی و همکاری‌های بین‌المللی در جهت مسائل امنیتی و دفاعی، دارد.[۱]

مطالعه راهبردی یعنی تبیین و تجویز یک رشته راهبردها، الگوها و طرح­های راهبردی در حوزه­های دفاعی، امنیتی، نظامی و مدیریت راهبردی. (2)

پی‌نوشت‌هاویرایش

2- م برهانی دانشجوی دکتری آینده پژوهی