مطبوعات از ریشه طبع به معنای چاپ است و مشتمل بر هر چیزی‌است که بر روی کاغذ به چاپ برسد.

اصطلاح مطبوعات ویرایش

عبارت مطبوعات در زبان فارسی به گاه‌نامه‌ها (روزنامه و نشریه‌های کتابی) و ویژه‌نامه‌ها اطلاق می‌شود؛ اما گاهی برای کتاب، تمبر یا پوستر هم به کار می‌رود.

مطبوعات در ایران ویرایش

مطبوعات در ایران، عناوین خاصی برمبنای دوره انتشار دارند که شامل: روزنامه، دو روزنامه (سه شماره درهفته)، هفته‌نامه، دوهفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه می‌شود.

منابع ویرایش

  • فرهنگ مطبوعات ایران