مطبوعات از ریشه طبع به معنای چاپ است و مشتمل بر هر چیزی‌است که بر روی کاغذ به چاپ برسد.

اصطلاح مطبوعاتویرایش

عبارت مطبوعات در زبان فارسی به گاه‌نامه‌ها (روزنامه و نشریه‌های کتابی) و ویژه‌نامه‌ها اطلاق می‌شود؛ اما گاهی برای کتاب، تمبر یا پوستر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطبوعات در ایرانویرایش

مطبوعات در ایران دارای عناوین خاصی برمبنای دوره انتشار دارند که شامل:روزنامه، دو روزنامه (سه شماره درهفته)، هفته نامه، دوهفته نامه، ماهنامه؛ فصلنامه می‌شود.

منابعویرایش

  • فرهنگ مطبوعات ایران