معادله برگرز

معادلهٔ بورگِرز را می‌توان ساده‌ترین مدل ریاضی برای ترکیب دو عامل پراهمیت و اساسی رفتارهای غیر خطی[۱] و نیز پخش و اتلاف انرژی[۲] در حوزهٔ گسترده و پر از تنوع فیزیک و مکانیک امواج به‌حساب آورد.

به ازاء هر مقدار داده شده و مفروض ضریب لزجت ، فرم عمومی معادلهٔ بورگِرز عبارت است از:

در اینجا جملهٔ غیر خطی مسئول پشته کردن و قد بلند نمودن موج، ایجاد شیبی تند، و سرانجام بروز شوک می‌باشد. این در حالی است، که جمله خطی درست در جهت مخالف اولی، روی در پخش کردن و مستهلک نمودن ساختارهای ایجاد شده در منحنی پروفیل موج را دارد.

هنگامی که داشته باشیم ، معادلهٔ غیر لزج برگرز حاصل می‌شود:

پانوشته‌ها

  1. Nonlinearity
  2. Diffusion and dissipation

جستارهای وابسته

منابع

  • Shen, Samuel S, A Course on Nonlinear Waves, Nonlinear Topics in the Mathematical Sciences, Kluwer Academic Publishers, 1993. ISBN 0-7923-2292-4

پیوند به بیرون