معادله حرکت اویلر لاگرانژ

تانسور ضربه-انرژی در نسبیت عام تانسور مرتبه دومی است که برای چگالی ماده-انرژی و چگالی فشار هیدروستاتیک چنین تعریف می شود

مشتق هموردا (کواریانت)آن منجر به معادله حرکت اویلر لاگرانژ می شود

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • Weisstein, Eric W. "Euler-Lagrange Differential Equation". MathWorld.
  • Calculus of Variations at PlanetMath.
  • Izrail Moiseevich Gelfand (1963). Calculus of Variations. Dover. ISBN 0-486-41448-5.