معادله خطی

معادلهٔ خطی (به انگلیسی: Linear equation) یک معادلهٔ جبری است که در آن هر جمله، یا متغیر است یا حاصلضرب یک ثابت و تنها یک متغیر با توان یک. این معادلات ممکن است یک یا چند متغیر داشته باشند.این معادلات دارای یک ریشه بوده و درصورتیکه همه اعداد و ضرایب معادله حقیقی باشند آنگاه جواب نیز درمجموعه اعداد حقیقی تعیین خواهد شد. شکل عموم این نوع معادلات بدین صورت است: ax+b=0 که در آن a و b اعداد ثابتی می‌باشند(a مخالف صفر) و x هم مجهول می‌باشد. پاسخ چنین معادله ای برابر است با منفی b تقسیم بر a

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش