معادله کلازیوس-موسوتی

معادله کلازیوس-موسوتی (به انگلیسی: Clausius - Mosotti Equation)[۱] ارتباط ثابت دی‌الکتریک مواد را با قطبش‌پذیری اتم‌های ماده بیان می‌کند. این معادله به صورت زیر بیان می‌شود:

که در آن قطبش‌پذیری دی‌الکتریک، قطبش‌پذیری الکترونی، قطبش‌پذیری یونی، b ثابت وابسته به ساختار بلوری، حجم مولی و ‎k'‎ بخش حقیقی ثابت دی‌الکتریک مختلط در محدودهٔ 1kHz تا 10MHz است.

رابطهٔ کلازیوس-موسوتی برای ترکیباتی که در آن‌ها مولکول‌ها یا یون‌ها تقارن مکعبی داشته باشند دقیق بوده و برای تعدادی از بلورهای غیرمکعبی نیز تقریباً معتبر است.

پانویسویرایش

  1. در برخی از منابع به‌صورت Clausius - Mossotti نیز نوشته‌شده است.

منابعویرایش

  • Shepard Roberts, Dielectric Constants and Polarizabilities of Ions in Simple Crystals and Barium Titanate, Phys. Rev., Vol. 76 (1949), pp. 1215-1220. doi:10.1103/PhysRev.76.1215
  • Shepard Roberts, A Theory of Dielectric Polarization in Alkali-Halide Crystals, Phys. Rev., Vol. 77 (1950), pp. 258-263. doi:10.1103/PhysRev.77.258
  • Shepard Roberts, Polarizabilities of Ions in Perovskite-Type Crystals, Phys. Rev., Vol. 81 (1951), pp. 865-868. doi:10.1103/PhysRev.81.865

منابعی برای مطالعه بیشترویرایش

  • Hans J. Neugebauer, Clausius-Mosotti Equation for Anisotropic Crystals, Phys. Rev. Vol. 88 (1952), p. 1210 doi:10.1103/PhysRev.88.1210
  • J H Hannay, The Clausius-Mossotti equation: an alternative derivation,, Eur. J. Phys. Vol. 4 (1983), pp 141-143. doi:10.1088/0143-0807/4/3/003

جستارهای وابستهویرایش