معارفه یا تحلیف مراسمی است که طی آن آغاز به کار شخصی که پیش از این بر مقامی منصوب شده بوده اعلام می‌گردد. امروزه برگزاری چنین مراسمی بسیار معمول است. مراسم معارفه در آغاز به کار افراد در پست های مهم اجرایی و مدیریتی در دولت یا شرکت های بزرگ خصوصی، مربیان و بازریکنان ورزشی و به خصوص مردان سیاسی به کار می‌رود. در این مراسم فرد سوگند یاد می‌کند که همهٔ استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته است، به کار گیرد و در پایان سوگندنامه را امضا می‌کند.

تحلیف جان اف. کندی (1961)

جستارهای وابسته ویرایش