معاون نخست‌وزیر روسیه

(تغییرمسیر از معاون نخست وزیر روسیه)

معاون نخست وزیر روسیه مقامی در دولت روسیه است.

بر اساس فصل ششم قانون اساسی روسیه: دولت فدراسیون روسیه شامل نخست‌وزیر روسیه، «معاون نخست‌وزیر روسیه» و وزیران فدرال فدراسیون روسیه می‌شود.

پانویس ویرایش

منابع ویرایش