معکوس دوم (انگلیسی: Second inversion)، یک آکورد سه‌صدایی، آکورد هفت یا آکورد نهم است که در آن پنجم آکورد در بخش باس قرار گرفته و پایه آکورد به فاصلهٔ چهارم درست در بالای آن قرار دارد. در این معکوس به‌طور سنتی قرار گرفتن فاصلهٔ چهارم در باس، نامطبوع شناخته می‌شود و باید تهیه و حل شود.

مثال: به ترتیب آکورد دو ماژور به حالت پایگی، معکوس اول (نت پایه به یک اکتاو بالاتر منتقل شده‌است) و معکوس دوم (پنجم آکورد در بخش باس قرار گرفته‌است و فواصل چهارم و ششم در بالای آن قرار دارد).


{
\override Score.TimeSignature
# 'stencil = ##f
\override Score.SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t
\set Score.proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/4)
\time 4/4
\relative c' {
  <c e g>1^\markup { \column { "حالت پایگی" } }
  <e g c>1^\markup { \column { "معکوس اول" } }
  \once \override NoteHead.color = #blue <g c e>1^\markup { \column { "معکوس دوم" } }
  }
}

آکورد هفت نمایان روی نت سل که معکوس دوم (نت ر) در بخش باس قرار دارد.


{
\override Score.TimeSignature
# 'stencil = ##f
\override Score.SpacingSpanner.strict-note-spacing = ##t
\set Score.proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1/4)
\time 4/4
\relative c' {
  <g b d f>1^\markup { \column { "حالت پایگی" } }
  <b d f g>1^\markup { \column { "معکوس اول" } }
  \once \override NoteHead.color = #blue <d f g b>1^\markup { \column { "معکوس دوم" } }
  <f g b d>1^\markup { \column { "معکوس سوم"} }
  }
}

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش