باز کردن منو اصلی


مغز خلفی (Hind brain), رومبنسفالون (Rhombencephalon) هم خوانده می‌شود.

مغز: Rhombencephalon
EmbryonicBrain.svg
Diagram depicting the main subdivisions of the embryonic vertebrate brain. These regions will later differentiate into forebrain, midbrain and پس‌مغز structures.
Gray708.svg
Scheme of roof of fourth ventricle.
آناتومی گری subject #187 767
نورونیمز hier-531
MeSH Rhombencephalon

محتویات

قسمت‌های مغز خلفیویرایش

مغز خلفی از پایین به بالا به ترتیب شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:

پیاز طناب نخاعی یا بصل الطناب نخاعیویرایش

بصل اطناب نخاعی، مخروطی شکل بوده و در بالای طناب نخاعی، زیر پل مغزی و جلوی مخچه قرار دارد (بصل الطناب نخاعی، رابط بین طناب نخاعی و پل مغزی (Pons) می‌باشد). در اطراف شکاف میانی واقع در سطح قدامی بصل الطناب نخاعی، برآمدگی‌هایی به نام هرم یا پیرامید (Pyramid) دیده می‌شوددر خلف هر پیرامید، زیتون (Olive) قرار دارد (زیتون، برآمدگی بیضی شکلی می‌باشد که بوسیلهٔ هسته‌های زیتونی تشکیل می‌شود). در خلف زیتون، پایک‌های تحتانی مخچه قرار گرفته‌است که رابط بین بصل الطناب نخاعی و مخچه می‌باشند. از شیار بین زیتون و پیرامید، عصب زوج دوازده (XII) خارج می‌شود. از شیار بین زیتون و پایک‌های تحتانی مخچه نیز اعصاب زوج نه (IX), ده (X) و یازده (XI) خارج می‌شوند. از شیار بین بصل الطناب نخاعی و پل مغزی نیز اعصاب زوج شش (VI), هفت (VII) و هشت (VIII) خارج می‌شوند. وظیفه بصل الطناب نخاعی، برقراری رابطه بین قسمت‌های بالا و پایین دستگاه عصبی مرکزی و همچنین یکی از مراکز مهم رفلکسی بدن می‌باشد. مراکز کنترل‌کننده تنفس، قلب و عروق، بلع، سرفه و استفراغ در بصل الطناب نخاعی قرار دارند.

پل مغزیویرایش

پل مغزی یا پونز (Pons) در جلوی مخچه، بالای بصل الطناب نخاعی و زیر مغز میانی قرار گرفته‌است. در سطح قدامی پونز، شیاری برای عبور شریان قاعدهٔ مغز قرار دارد؛ سطح خلفی پونز به همراه سطح خلفی بصل الطناب نخاعی، کف بطن چهارم را تشکیل می‌دهند. پونز، دارای الیاف عصبی می‌باشد که دو نیمهٔ مخچه (نیمهٔ راست و چپ) را به یکدیگر متصل می‌کند. همچنین پونز، توسط الیاف عصبی صعودی و نزولی، قسمت‌هایی از قبیل مغز قدامی، مغز میانی و طناب نخاعی را به هم وصل می‌کند.

مخچهویرایش

مخچه، در خلف بصل الطناب نخاعی و پونز و در زیر نیمکره‌های مخ واقع شده و توسط چادرینه یا تنتوریوم مخچه (Tentorium Cerebelli) از نیمکره‌های مخ جدا می‌شود (مخچه، در حفرهٔ کرانیال خلفی قرار گرفته‌است). مخچه، از دو نیمکر هٔ راست و چپ تشکیل شده‌است که این دو نیمکره، توسط یک قسمت میانی به نام کرمینه یا ورمیس (Vermis) به یکدیگر متصل شده تشکیل شده‌است. نیمکره‌های مخچه، توسط پایک‌های مخچه‌ای فوقانی، به مغز میانی، توسط پایک‌های مخچه‌ای میانی، به پونز و توسط پایک‌های مخچه‌ای تحتانی، به بصل الطناب نخاعی متصل می‌شوند. مادهٔ خاکستری مخچه، بر خلاف طناب نخاعی، در قسمت سطحی (خارجی) و مادهٔ سفید، در قسمت داخلی قرار دارد؛ مادهٔ خاکستری، به صورت هسته‌های پراکنده‌ای به نام هسته‌های مخچه، در داخل مادهٔ سفید قرار دارند؛ این هسته‌ها شامل: هسته‌های سقفی (Fastigi), لخته‌ای (Emboliform), کروی (Globus) و دندانه دار (Dentate) می‌باشد (بزرگترین این هسته‌ها، هستهٔ دندانه دار می‌باشد). به لایه سطحی نیمکره مخچه که حاوی مادهٔ خاکستری می‌باشد، قشر مخچه (Cortex Cerebelli) می‌گویند. قشر مخچه، به صورت چین‌ها (Folia) و شیارهای ظریفی، به داخل بافت مخچه نفوذ می‌کند. موج‌های عصبی آوران، اطلاعاتی از عضلات، پوست، گوش داخلی و ... به مخچه ارسالرمی‌کنند؛ در نتیجه، مخچه در هماهنگ نمودن فعالیت‌های ارادی عضلات، تنظیم تونوس عضلانی و حفظ تعادل بدن نقش داردر (اگر شخصی نتواند یک خط مستقیم رسم کند یا نتواند با چکش بر روی میخ بکوبد، احتمال آسیب به مخچه وجود دارد؛ رهمچنین، در اثر آسیب به مخچه، راه رفتن و تکلم مشکل می‌شود).

منابعویرایش

[۱][۲]

  1. آناتومی کاربردی بالینی، دکتر سید بهنام الدین جامعی، هادی شمشیربند
  2. "Brain atlas - Hindbrain". Lundbeck Institute - Brain explorer. Retrieved 2013-06-04