باز کردن منو اصلی

مفتاح العلوم کتابی معتبر از علوم ادبی است در دوازده بخش و از سراج‌الدین سکاکی است.[۱] از این کتاب شروح بسیاری شده است.[۱] این کتاب بهترین کتاب در موضوع علم بیان است.[۲]

شروح و تلخیص هاویرایش

  • مفتاح المفتاح اثر قطب‌الدین شیرازی[۳]
  • تلخیص المفتاح اثر خطیب قزوینی که خلاصه بخش سوم کتاب مفتاح العلوم است.[۴]
  • الشرح المطوَّل معروف به مُطَوَّل که کتاب درسی است اثر تفتازانی و عده ای چون میرسیدشریف جرجانی ، عبدالحکیم سیالکوتی ، محمدعبدالرحمان ، حسن بن محمدشاه فناری ، ابوالقاسم بن ابوبکر سمرقندی و محمدرضا گلپایگانی بر خود این شرح،شرح نوشته اند[۵]
  • الشرح المختصر معروف به مختصر المعانی که شرح کوتاه تری است از تلخیص المفتاح قزوینی که تفتازانی آنرا نگاشته[۵]
  • شرح قسم سوم مفتاح العلوم اثر تفتازانی[۵]

منابعویرایش