مقام فلسفه در تاریخ دوره اسلامی ایران

م‍ق‍ام‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در ت‍اری‍خ‌ دوره‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ یکی از آثار رضا داوری اردکانی است که اولین بار توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی در سال ۱۳۵۶ انتشار یافت و بعدها تحت‌عنوان مقام فلسفه در دوره تاریخ ایران اسلامی از سوی انتشارت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۷۹) بازنشر شد. داوری در این کتاب به جایگاه تاریخ فلسفه در ایران دورهٔ اسلامی می‌پردازد.

م‍ق‍ام‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در ت‍اری‍خ‌ دوره‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
نویسنده(ها)رضا داوری اردکانی
کشورتهران
زبانفارسی
ناشروزارت فرهنگ و هنر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پس ازاوتوپی و عصر تجدد 
پیش ازوضع کنونی تفکر در ایران 

نقد و بررسیویرایش

محمدرضا جوزی در مقاله‌ای به نقد این کتاب پرداخته‌است.[۱]

منابعویرایش

  1. «رودرروی یک نویسنده فلسفی (نقد کتاب مقام فلسفه در دوره ایران اسلامی)»، بنیاد، س۱، ش۹، آذر ۱۳۵۶