مقدار مؤثر

در ریاضیات، جذر متوسط مربع (به انگلیسی: root mean square یا quadratic mean) که با نام مقدار RMS و مقدار مؤثر (به انگلیسی: effective value) نیز شناخته می‌شود، معیاری آماری از اندازه کمیت متغیر است.

تعریفویرایش

جذر مربع مجموعه‌ای از اعداد به صورت زیر تعریف می‌شود:

 
 

جذر میانگین مربع برای تابعی روی تمام زمانها عبارت است از:

 

جذر مربع انواع امواج معمولویرایش

فرم موج معادله RMS
موج سینوسی    
موج مربعی    
موج مربعی    
موج دندان اره‌ای    
یادداشت‌ها:
t زمان
f فرکانس
a دامنه (قله)
c % d is the remainder after floored division