مقدار ماده

مقدار ماده، کمیتی است که بیان‌کنندهٔ نسبت حجم یک مجموعه از ذرات بنیادی مانند اتم‌ها، مولکول‌ها و الکترون‌ها به حجم یکی از آن‌ها است. مقدار ماده با تعداد ذرات بنیادی موجود در ماده متناسب است.

در سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها (سیستم SI)، یکای مقدار ماده، مول است. یک مول، مقداری از هر ماده‌است که تعداد ذرات بنیادی آن (مولکول یا اتم) برابر با تعداد اتم‌های موجود در ۱۲ گرم از کربن-۱۲ است. این تعداد، عدد آووگادرو نامیده شده و برابر است با ۱۰۲۳ × ۶٫۰۲۲۱۴۱۹۹.[۱]

پانویسویرایش

  1. یعنی ۱ مول از هیدروژن-۱ برابر ۱گرم و یک مول از مولکولی با عدد جرمی n برابر با n گرم است.

    • International Bureau of Weights and Measures (2006), The International System of Units (SI) (PDF) (8th Edition ed.), ISBN 92-822-2213-6