مقیاس ماکروسکوپیک

ماکروسکپی عموماً برای توصیف اشیاء فیزیکی قابل مشاهده و اندازه‌گیری توسط چشم غیر مسلح بکار می‌رود. مقیاس ماکروسکوپیک معمولاً در برابر مقیاس میکروسکوپیک (ریزمقیاس) مطرح می‌شود که به اشیاء دارای ابعاد هندسی ریز می‌پردازد.

جُستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش