ملکه هم‌نشین

همسر پادشاه

ملکهٔ همسر، شهبانوی همسر و یا امپراتریس همسر عنوان زنانی است که عنوان ملکه یا شهبانو، یا امپراتریس را صرفاً به عنوان همسر یک شاه (یا امپراتور) دارند. در مقابل، ملکه سلطنتی پادشاه و حکمرانی زن است.

منابعویرایش