ملکی

از اقوام ترک آذربایجانی

ملکی دارای کاربردهای زیر می‌باشد:

افرادویرایش

روستاویرایش

سایرویرایش