ملکی

از اقوام ترک آذربایجانی

ملکی دارای کاربردهای زیر می‌باشد:

افراد

روستا

سایر