لیتوانی دارای پنج منطقه می‌باشد که سابقه تاریخی در این کشور دارد و به عنوان واحدهای سیاسی و اداری این کشور محسوب نمی‌شوند.

مناطق تاریخی لیتوانی

مناطق ویرایش

منابع ویرایش