باز کردن منو اصلی

منطقه‌هاویرایش


نام
جمعیت
(۲۰۰۹)

بزرگترین شهر

تعداد ایالت
منطقه شمال برزیل ۱۵٫۸میلیون مانائوس ۷
منطقه شمال شرقی برزیل ۵۳٫۵ میلیون سالوادور ۹
منطقه مرکز-غرب برزیل ۱۳٫۶ میلیون برازیلیا ۳ + ناحیه فدرال
منطقه جنوب شرقی برزیل ۸۰٫۷ میلیون سائو پائولو ۴
منطقه جنوب برزیل ۲۷٫۳ میلیون کوریتیبا ۳

منابعویرایش