منوچهر اسدی

مترجم ایرانی

منوچهر اسدی متولد ۱۳۳۸ مترجم حوزه فلسفه و علوم انسانی است. او در تهران به چشم به جهانگشوده و اکنون مقیم اصفهان است.[۱][۲][۳] غالب ترجمه‌های وی از آثار فلسفی در نشر پرسش به چاپ رسیده‌است. او در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب در سال ۱۳۹۳ طی مصاحبه‌ای جنجالی مدعی شد که ترجمهٔ داریوش آشوری از کتاب چنین گفت زرتشت ترجمهٔ مناسبی نیست، و خود او کوشیده ترجمه بهتری از این کتاب ارائه دهد.

کتاب‌شناسی

ویرایش
 • پایان مدرنیته، جانی واتیمو، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر: پرسش
 • وجود و زمان «درآمد»، مارتین هیدگر، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر: پرسش
 • متافیزیک نیچه، مارتین هیدگر، منوچهر اسدی (مترجم)، محمد رنجبر (ویراستار)، ناشر: پرسش
 • موقف، مارتین هیدگر، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر: پرسش
 • زندآگاهی فلسفه نیچه، اویگن فینک، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر: پرسش
 • درآمدی بر فلسفه (تفکر و شاعری)، مارتین هیدگر، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر: پرسش
 • نقادی هیدگر بر ناسیونال سوسیالیسم و تکنیک به انضمام سه مقاله از ات / گادامر / دریدا، سیلویر ویه تا، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر: پرسش
 • گفتگو با هیتلر، هرمن رائو شنینگ، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر: پرسش
 • قرار بشر در عالم کیهانی، ماکس شلر، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر: پرسش
 • متافیزیک نیچه، مارتین هایدگر، منوچهر اسدی (مترجم)، محمد رنجبر (ویراستار)، ناشر: پرسش
 • ن‍ق‍ادی ه‍ی‍دگ‍ر ب‍ر ن‍اس‍ی‍ون‍ال س‍وس‍ی‍ال‍ی‍س‍م و ت‍ک‍ن‍ی‍ک، سیلویا ویه تا، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر: پرسش
 • راه‌های جنگلی، مارتین هایدگر، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر: پرسش
 • میراث (۱۸۷۳–۱۸۷۰) کتاب یکم، فریدریش نیچه، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر: پرسش
 • ت‍ک‍ن‍ی‍ک و گ‍ش‍ت، مارتین هایدگر، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر: پرسش
 • ت‍ف‍ک‍ر و ش‍اع‍ری (نیچه/هولدرلین)، مارتین هایدگر، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر: پرسش
 • چنین گفت زرتشت، فردریش نیچه، منوچهر اسدی (مترجم)، ناشر:پرسش

منابع

ویرایش
 1. «گفت‌وگوهای خیالی هایدگر با خودش». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۲۸ اوت ۲۰۱۳.
 2. «هایدگر در مواجهه با یونان مدرن». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰. دریافت‌شده در ۲۸ اوت ۲۰۱۳.
 3. نقد و بررسی کتاب «راه‌های جنگلی»