مهارت‌های اجتماعی

مهارت‌های اجتماعی

به مجموعه مهارت‌هایی که به ما اجازه می‌دهند تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم، مهارت‌های اجتماعی می‌گویند.

منابعویرایش

http://www.wisegeek.com/what-are-social-skills.htm