مهربان (ابهام‌زدایی)

مهربان به فرد دارای محبت گفته می‌شود.

مهربان همچنین می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

جای‌هاویرایش

افرادویرایش