مهمات تهاجم مستقیم مشترک

مهمات تهاجم مستقیم مشترک یا JDAM ابزار هدایت‌گری است که بمب گرانشی غیر هدایت شونده را به بمب هوشمند تبدیل می‌کند که قابلیت عملکرد در همه شرایط آب و هوایی را دارد. مهمات تهاجم مستقیم مشترک ترکیبی از سامانه هدایتگر داخلی با گیرنده سامانه موقعیت‌یاب جهانی هستند که دقت هدف‌گیری را تا بردی در حدود ۲۸ کیلومتر بیشتر می‌کنند.

مهمات تهاجم مستقیم مشترک که به صورت چندتایی زیر بال ب-۵۲ نصب شده‌اند.

منابعویرایش

Wikipedia, the free encyclopediaJoint Direct Attack Munition (بازدید: ۵ اوت ۲۰۰۹)