مواد با منشأ زیستی

(تغییرمسیر از مواد با منشا زیستی)

ماده با منشأ زیستی[۱] جسمی است که توسط یا طی فرایندهای زیستی ساخته شده باشد. ممکن است این ماده یک ترکیب اصلی[۲] باشد یا ترکیبی ناشی یا ترشحی یا دفع شده یا تراوش شده به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از یک سامانه زیستیِ گیاهی یا جانوری. شاید بتوان گفت واژه «مولکولهای زیستی» اشاره ای ویژه تر به این ترکیبات دارد.

زغال سنگ، نفت، پنبه و چوب مثال‌هایی از مواد نوع اول یعنی ترکیب اصلی هستند و سنگ آهک، گچ فرنگی، مروارید و عنبر مثال‌هایی از مواد نوع دوم.

پانویسویرایش

  1. Biogen Substance
  2. constituent

منابعویرایش