عرضه اصلی موتور در یکی شناور باری

در کشتی موتورخانه محل قرارگیری ماشین‌های پیشرانه شناور است.

برای افزایش امنیت و بقاپذیری شناور در برابر آسیب‌ها ماشین‌های مورد نیاز برای عملکرد کشتی را به فضاهای مختلف اختصاص می‌دهند.

موتورخانه یکی از این فضاها است و معمولاً بزرگترین قسمت از فضاهای اختصاص داده شده به ماشین‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

منابعویرایش