فهرست جانداران افسانه‌ای

موجودی در منطقه اهواز پیدا شده نام او عباسی کوسه دریاست که دانشمندان اهوازی درحال تحقیق روی این نیمه کوسه هستند ۰۱.۱۰.۲۰
(تغییرمسیر از موجودات افسانه‌ای)

این فهرست دربردارندۀ برخی از جانداران، آفریده‌ها و جانوران افسانه‌ای است که ریشه در باور عامیانه دارند. این فهرست از جانداران منحصر به جانداران افسانه‌ای تشکیل شده است، و نه جاندارانی که از گونه‌های طبیعی و شناخته شده جهان هستند.

جانوران افسانه‌ای
جانداران افسانه‌ای در گلیم قفقازی

جانداران افسانه‌ای نامدار در فرهنگ ایرانیان ویرایش

جانوران افسانه‌ای دریای پارس ویرایش

اکوان دیوملمداسانشرتوبابا دریابوسلامهپری دریاییجزیره متحرکجن زیرآبیخرچنگ عجیبعروس دریاییگاوماهیمادر دریاماهی آدمخوارمنتیل پوهیولای قنات

برگرفته از نوشتار افسانه‌های دریای پارس

جانداران افسانه‌ای در فرهنگ‌های دیگر ویرایش

 
آلکونوست (پرنده بهشتی افسانه‌های اسلاوی) اثر ایوان بیلیبین

جستارهای وابسته ویرایش