مکانیک کسی است که با استفاده از ابزار به تعمیر و نگهداری دستگاه‌ ها و ابزار های مکانیکی مانند موتور و ماشین می‌ پردازد . بسیار از مکانیک‌ ها در تنها در یک زمینه خاص مهارت دارند . انواع زمینه‌های کار مکانیک عبارتند از: تعمیرات خودرو، تعمیرات دوچرخه، تعمیرات دیگ بخار، مکانیک نگهداری از تجهیزات صنعتی ، تعمیرات تجهیزات تهویه مطبوع ، تعمیرات یخچال ، تعمیرات هواپیما ، تعمیرات موتور های دیزل و تعمیرات خورو های زره پوش در ارتش .

ابزار کار مکانیک ویرایش