میدان آتشفشانی

میدان آتشفشانی (انگلیسی: Volcanic field) به بخشی از پوسته زمین گفته می‌شود که دارای فعالیت آتشفشانی است و معمولاً در بر دارندهٔ حدود ۱۰ تا ۱۰۰ آتشفشان مانند مخروط خاکستر بوده و اغلب شکل خوشه‌ای دارند. ممکن است در میدان آتشفشانی جریان گدازه روی دهد.

دهانه آتشفشان SP در میدان آتشفشانی سان فرانسیسکو یک مخروط آتشفشانی با گدازه بازالتی است که در طول ۶ کیلومتر گسترده شده است.

منابعویرایش