میدان باد

میدان باد (Wind Field) عبارتست از دسته‌ای از بردارها که نمایان‌گر تندی و جهت باد بر روی یک محدوده شبیه‌سازی شده در یک زمان مشخص باشد. هنگامی که در مورد باد سخن گفته می‌شود، منظور تندی و جهت باد در یک نقطه جغرافیایی مشخص است ولی هنگامی که در مورد میدان باد سخن گفته می‌شود، منظور تندی و جهت باد در یک محدوده جغرافیایی است، مانند میدان باد بر روی خلیج فارس.

ميدان باد خليج فارس

منابعویرایش

  • مطالعات میدان باد بر روی خلیج فارس - مهندسان مشاور فرادریاعرشه - تهران ۱۳۸۸