میناسانان یا کاسنی‌سانان یا راستهٔ گل مینا (Asterales) یکی از راسته‌ها در طبقه‌بندی گیاهی است.

برخی از گیاهان این راسته عبارت‌انداز: